Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai

ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.

ab antiquo – nuo senų senovės.

abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.

abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.

abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!

ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios

ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!

abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.

above majore discit arare minor – jaunesnysis jautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.

absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.

accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.

actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.

ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.

adamante durius – kietesnis už plieną.

ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.

ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.

ad diem dictum – nurodytą dieną.

ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.

ad infinitum – iki begalybės; be galo.

ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.

ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vėluok.

ad unum omnes – visi ligi vieno.

aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.

aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.

aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.

alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]

alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.

alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.

aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.

aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.

alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.

alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]

alter ego – [Ciceronas]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]

altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.

amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.

amare et sapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.

amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]

ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.

amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.

amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.

amicus certus in re incerta cernitur – [Ciceronas] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.

amicus humani generis – žmonių giminės draugas.

amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.

anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.

apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]

aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]

apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.

apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]

aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.

aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo.

aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.

aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.

argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.

ars bene vivendi – menas gerai gyventi.

asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.

aspera nec terrent – sunkumai negąsdina.

audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.

audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]

audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.

aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba

aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.

auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.

aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.

aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.

aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.

avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.

ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]

averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.

ave, vita! – būk sveikas gyvenime!

ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J.Janonis]

barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.

beatus ille, qui procul negotiis – [Horatius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.

bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]

bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.

beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.

bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.

bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.

boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]

caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.

calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.

calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.

canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.

carum, quod rarum – brangu, kas reta.

casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.

cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]

cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;
plg. liet.atsarga gėdos nedaro.

cedant arma togae ! – [Ciceronas] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga - romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]

cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.

cena comesa venire – [Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.

charta non erubescit – [Ciceronas] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].

cibi condimentum est fames – [Ciceronas] alkis – maisto prieskonis.

ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.

citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.

citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].

civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.

claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.

coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos negalioja.

cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.

cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]

cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

cognosce te ipsum – pažink pats save.

comparatio non est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.

compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.

concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.

conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.

consuetudo est altera natura – [Ciceronas] įpratimas – antras prigimimas.

consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.

consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.

contra naturam – prieš prigimtį.

contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenalis] plaukti prieš srovę.

contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.

convenienter naturae vivere – [Ciceronas] gyventi pagal gamtos dėsnius.

cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.

cornu abundantiae – gausybės ragas.

corona laurea – [Ciceronas] laurų vainikas.

corvo rarior albo – [Juvenalis] retesnis už baltą varną; retenybė.

corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.

credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.

crescentem sequitur cura pecuniam – [Horatius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.

cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.

cristae ei surgunt – [Juvenalis] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.

crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. veidmainiškas verksmas.

crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.

cucurbita calvior – [Apulejus] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.

cui dolet, meminit – [Ciceronas] kas kenčia tas atsimena.

cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.

cui prodest? – kam naudinga?

cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.

cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.

cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.

cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Ciceronas] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.

culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.

culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.

cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.

cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.

cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.

cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.

cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].

cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vyresniesiems leidus.

cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.

cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.

cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.

cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.

curriculum vitae – [Ciceronas] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.

cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.

damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.

da pignus – [Terentius] kertam lažybų.

dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.

dat gloria vires – garbė teikia jėgų.

de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.

debemur morti nos nostraque – [Horatius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debemus morti nos nostraque – [Horacijus] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.

debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.

decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.

decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

de facto – faktiškai; iš tikrųjų.

de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.

de gustibus et de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.

de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]

deliberando discitur sapiens -[Publilius] išminties mokomasi mąstant.

deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.

delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]

de mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.

de nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.

depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.

diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.

dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.

dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.

dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.

dies levat luctum – [Ciceronas] laikas švelnina liūdesį.

difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.

difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.

digitum transversum non discedere – [Ciceronas] nė per nago juodymą nenusileisti.

dignus est, quicum in tenebris mices – [Ciceronas] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.

dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.

disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.

diu apparandum est bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.

diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.

divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]

dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.

docendo discimus – mokydami mokomės.

doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

domi manendum est, cui cuncta sint prospera – kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]

domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.

do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.

duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.

dulce est desipere in loco – [Horatius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.

dulce et decorum est pro patria mori – [Horatius] malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.

dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.

dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, tol skauda ir visą kūną.

dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.

duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du daro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]

dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.

dura necessitas – žiauri būtinybė.

ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.

ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!

echino asperior – dygesnis už ežį.

eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.

ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]

ei morbo nomen est avaritia – [Ciceronas] tos ligos vardas – gobšumas.

ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.

elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.

eloquentiae satis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

emori potius, quam servire – [Ciceronas] geriau mirti negu vergauti.

enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.

equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!

eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.

errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.

error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.

esse oportet ut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

est modus in rebus – [Horatius] viskam yra saikas.

et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.

et alii – ir kiti.

et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.

et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.

etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.

etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.

etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.

etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.

et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]

eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.

ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.

exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.

ex consensu – sutinkant; sutinkamai.

exempla docent – pavyzdžiai moko.

ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.

exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nepamiršk pagirti.

exitus acta probat – [ Ovidius] pabaiga apvainikuoja darbą.

exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.

ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]

ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.

ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.

ex malis eligere minima oportet – [Ciceronas] iš [daugelio] blogybių reikia išsirinkti mažiausią.

ex nihilo nihil – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.

ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.

ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [Vergilius] iš mūsų kaulų teišauga keršytojas [Vergilijaus “Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]

ex oriente lux – šviesa [ateina] iš rytų.

ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Livius] didžių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.

ex promtu – nepasirengus; netikėtai.

extrema frequenter una habitant – [Aristoteles] kraštutinumai dažnai būna greta.

extrema tegula stare – [Seneca] stovėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.

ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Publilius] protingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.

faber est suae quisque fortunae – [Sallustius] kiekvienas yra savo likimo kalvis.

fac et spera – dirbk ir turėk viltį.

facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.

facile remedium est ubertatis – [Quintilianus] su pertekliumi susidoroti lengva.

facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.

facta, non verba – [reikia] darbų, ne žodžių.

fallax fortuna – [Ciceronas] apgaulingas likimas.

fama crescit eundo – [Vergilius] paskala eidama [iš lūpų į lūpas] didėja; gandas auga plisdamas.

fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.

fas est et ab hoste doceri – [Ovidius] galima ir iš priešo pasimokyti.

fas non est hospitem violare – [Ceasar] – svečio nagalima užgaulioti.

fata viam invenient – [Vergilius] likimas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.

fateor me saepe pecasse, homo sum – [Petronius] prisipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.

fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.

faucibus premor – [Ciceronas] esu sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.

feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas].

felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.

fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Ceasar] žmonės mieliau tiki tuo, ko geidauja.

ferro ignique – [Ciceronas]pažod.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.

ferro nocentius aurum – [Ovidius] auksas kenksmingesnis už geležį.

ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Publilius] kalk geležį kol karšta.

festina lente – [Suetonius] skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.

fiat lux! – tebūnie šviesa!

fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pasitiki]

filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Parkos - trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra - tęsdavo, trečia - nutraukdavo]

finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.

fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.

foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

folio verso [f.v.] – pažod. atvertus lapą; kitame puslapyje.

fortes fortuna adjuvat – [Terentius] drąsiems ir laimė padeda.

fortuna caeca est – [Ciceronas] laimė yra akla.

fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sallustius] likimo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.

fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.

frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.

frigidus latet anguis in herba – [Vergilius]pažod.žolėje slepiasi šalta gyvatė [apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]

fronti nulla fides – [Juvenalis] išore pasitikėti negalima.

fugaces labuntur anni – [Horatius] pasiutusiai bėga metai.

fulgura summos feriunt montes – [Horatius] labai aukštus kalnus daužo žaibai.

gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Seneca] ir gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.

gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [studentų himno pirmieji žodžiai]

gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.

gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.

gravissimum est imperium consuetudinis – [Publilius] įpročio galia labai didelė.

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovidius] lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.

habent sua fata libelli – [Terentius] knygos turi savo likimą.

habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.

hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.

Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Livijus], t.y. pavojus čia pat.

haec me non laedunt – [Curtius] tai manęs neliečia.

haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.

haud semper errat fama – [Tacitus] paskala ne visada klysta.

heu, dedecus ingens! – [Ovidius] o kokia gėda!

hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]

historia est magistra vitae – [Ciceronas] – istorija yra gyvenimo mokytoja.

historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Ciceronas] istorijos nežinoti – būti vaiku.

hoc est melle dulci dulcius – [Plautus] tai saldžiau už saldųjį medų.

hoc unum scio, quod nihil sciam – [Diogenes] tik tai žinau, kad nieko nežinau.

hodie mihi, cras tibi – šiandien man, rytoj tau [toks pat likimas].

hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.

hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.

hominem quaero – [Diogenes] ieškau žmogaus.

hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.

homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.

homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.

hominis est errare – klysti yra žmogiška.

homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.

homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.

homo homini lupus est – [Plautus] žmogus žmogui – vilkas.

homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.

homo non sibi soli natus est (Lucanus) – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam.

homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]

homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.

homo sum – esu žmogus.

homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Terentius] esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.

honestus rumor alterum est patrimonium – [Publilius] geras vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.

honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.

honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]

honos habet onus – garbė uždeda sunkias pareigas.

hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kraštutinio nacionalizmo formulė]

hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.

hujus anni [h.a.] – šių metų; šiais metais.

hujus mensis [h.m.] – šio mėnesio; šį mėnesį.

humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.

hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.

ibidem [embid., emb.] – ten pat [nurodant citatų šaltinius]

ibi patria, ubi bene – [Aristophanes] tėvynė ten, kur gera.

idem – tas pats [apie knygos autorių]; taip pat; lygiai taip.

id est [i.e.] – tai yra; vadinasi.

ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.

ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.

ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]

ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.

ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Publilius] kitam atleisk dažnai, o sau – niekados.

ignoti nulla cupido – [Ovidius] nežinantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.

imago animi vultus est – [Ciceronas] veidas – sielos atspindys.

imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.

immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovidius] nepagydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.

impares nascimur, pares morimur – [Seneca] gimstame nelygūs, mirštame lygūs.

impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dionysius] pyktis apipainioja sielą, kad ji negalėtų tiesos pastebėti.

impellere aliquem praecipitantem – [Ciceronas]pažod.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.

imperat aut servit pecunia cuique – [Horatius] kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Publilius] ar nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.

imperium in imperio – valstybė valstybėje.

imprimatur – tebūnie spausdinama [bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]

in absentia – nesant.

in angustiis amici apparent – [Petronius] nelaimėje paaiškėja, kas yra [tikri] draugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.

in arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.

in articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.

in bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.

in brevi – trumpai.

in casu necessitatis – esant būtinam reikalui.

in cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.

incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.

in cruce pascere corvos – [Horatius] varnas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.

in cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.

in deposito – saugojimui; saugoti [banke pinigus].

index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas].

in fine – gale; pabaigoje.

in folio – ½ popieriaus lapo [leidinio formatas].

infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.

ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Ciceronas] – kartais ir vyrui leistina sudejuoti.

ingenuus animus non fert vocis verbera – [Publilius] kilni siela nepakenčia keiksmų.

in idem flumen bis non descendimus – [Seneca] į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.

inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.

inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.

in media luce errare – [Seneca] klaidžioti vidur dienos.

in medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.

in memoriam – atminti; atminimui.

in mundo – visiškai pasirengus.

in natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; prekėmis [tiekimas].

in naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.

in octavo – popieriaus lapo [leidinio formatas].

in pace – taikoje; ramybėje.

in patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.

in quarto – ¼ popieriaus lapo [leidinio formatas].

in saecula saeculorum – per amžių amžius.

insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.

in silvam non ligna feras – [Horacijus] nesinešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.

in sinu viperam habere – [Ciceronas] laikyti gyvatę užantyje.

in situ – buvimo vietoje.

in specie – atskirai.

instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.

inter arma silent leges – [Ciceronas] karo metu įstatymai tyli.

inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra karalius.

inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.

inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.

inter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.

inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.

interpone tuis interdum gaudia curis – [Dionysius] į savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.

in venere semper dulcis est dementia – [Publilius] mylint visada malonu ir pakvailioti.

invidus alterius macrescit rebus opimis – [Horatius] pavyduolis liesėja, kai kitam sekasi.

invida gloriae assiduus cmoes est – [Nepotas] pavydas – nuolatinis šlovės palydovas.

in vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.

in vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.

in vino veritas, in aqua sanitas – [Plinius M.] vyne – teisybė, vandenyje – sveikata.

in vitro – mėgintuvėlyje [eksperimentas laboratorijoje].

in vivo – gyvame organizme.

ipsa senectus morbus – [Terentius] pati senatvė jau yra liga.

ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.

ira est initium insaniae – [Ennius] pyktis – beprotybės pradžia.

is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš romėnų teismo praktikos].

vs minimo eget, qui minimum cupit – [Publilius] kas labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.

istuc viri est officium – [Terentius] štai taip turi pasielgti [tikras] vyras.

ita diis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.

item – taip pat.

ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !

jam satis superque – [Ciceronas] jau daugiau negu reikia.

jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.

jucundi acti labores – [Ciceronas] baigti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.

jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.

judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Publilius] teisėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.

jus summum saepe summa est malitia – [Terentius] aukščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.

juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.

juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.

labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.

labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [širdies] skausmą.

labor improbus omnia vincit – [Vergilijus] atkaklus darbas viską nugali.

labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.

lacus siccus – [Propertius]pažod.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.

lapsus linguae – apsirikimas kalbant.

lapsus mentis – dalykinė klaida.

lassus tamquam caballus in clivo – [Petronius] pailsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.

lato sensu – plačiąja prasme.

latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.

laudata improbitas fiet intolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.

laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.

laus eorum emori non potest – [Ciceronas] jų garbė nemirtinga.

legem nocens veretur, fortunam innocens – [Publilius] kaltasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.

leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.

levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.

lex non scripta – nerašytas įstatymas.

libenter homines id, quod volunt, credunt – [Caesar] žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.

libertas dulce auditu nomen – [Livius] laisvė – malonus ausiai žodis.

liberum arbitrium – laisva valia.

libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.

licet – leista; laisva; galima.

litterarum radices amarae, fructus dulces – [Ciceronas] mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.

littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.

litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.

litterae non erubescunt – [Ciceronas] raidės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.

littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.

locus delicti – nusikaltimo vieta.

loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.

loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.

lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.

magis nocent insidiae, quae latent – [Terentius] paslėpti spąstai – pavojingesni.

magister artium – mokslų magistras [mokslo laipsnis].

magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis].

magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.

magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu].

magnus dux – didysis vadas [valdovas].

major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tacitas], t.y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos

mala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.

malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.

malum necessarium – neišvengiama blogybė.

malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.

maneat nostros ea cura nepotes! – [Vergilius] tesirūpina tuo mūsų palikuonys!

manet alta mente repostum – [Vergilius] – lieka užslėpta giliai širdyje.

manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.

manu propria [m.p.] – savo ranka [pairašyta]

manus manum lavat – [Seneca] ranka ranką prausia.

maria caelo miscere – [Vergilius]pažod.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.

maria montesque polliceri – [Sallustius]pažod.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.

materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.

mea culpa – mano kaltė; dėl mano kaltės.

medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.

medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).

medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.

medio tutissimus ibis – [Ovidijus] viduriu eiti saugiausia.

melius nil caelibe vita – [Horatius] nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.

memento mori – atsimink, kad mirsi.

memoria – thesaurus omnium rerum – [Ciceronas] atmintis – visa ko saugykla.

mendacem memorem esse oportet – [Kvintilianas] melagis privalo turėti gerą atmintį.

mens agitat molem – [Vergilius] ryžtas išjudina minią.

mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juvenalis]

mensis currentis [m.c.] – šio mėnesio; šį mėnesį.

mens sana in corpore sano – [Juvenalis] sveikas protas sveikame kūne.

mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.

merula alba – [Varro] balta varna, t.y. retenybė; keistenybė.

minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.

mirabile auditu – nuostabu girdėti.

missa vox nescit reverti – [Horatius] pasakytas žodis atgal nebegrįžta.

modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.

momento fit cinis, diu silva – [Seneca] miškas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.

monstrum horrendum – [Vergilius] pabaisa; siaubūnas.

montes auri polliceri – [Terentius] aukso kalnus pažadėti.

more majorum – pagal protėvių papročius.

morituri te salutant – [Suetonius] pasiryžę mirti tave sveikina.

mors infanti felix, juveni acerba, nimis sera seni – [Publilius] kūdikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.

mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.

mors ultima linea rerum – [Horatius] mirtis – visa ko baigtis.

mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.

motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.

mulgere hircos – [Vergilius]pažod.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.

muliebris lacrima condimentum malitae est – [Publilius] moters ašara – klastingumo prieskonis.

multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.

multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Horatius] metai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.

multa ignoscendo fit potens potentior – [Publilius] galingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.

multa novit, sed male novit omnia – žinojo daug, bet viską paviršutiniškai.

multos timere debet, quem multi timent – [Publilius] tas, kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.

mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.

munera auctor quae pretiosa facit – [Ovidius] dovanos vertė pareina nuo paties dovanotojo.

mutato nomine – pakeitus vardą.

natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.

natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.

natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.

naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.

natura solitarium nihil amat – [Ciceronas] gamta vienatvės nepakenčia.

natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.

ne cede malis – nelaimėje nenusimink.

necessitatem ferre non flere addecet – [Publilius] su būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.

necessitati parendum est – [Ciceronas] būtinumui reikia paklusti.

nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.

nec scire fas est omnia – [Horatius] viską žinoti nėra lemta.

nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.

nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.

nemo esse judex in sua causa potest – [Publilius] niekas negali būti savo bylos teisėjas.

nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.

nemo non nostrum peccat – [Petronius] kiekvienas iš mūsų klystame.

nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.

nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.

nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.

ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Euripides] net ir mirusia moterimi tu nepasitiki.

ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!

nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

nescit vox missa reverti – [Horacijus] pasakytas žodis negrįžta.

nihil agere delectat – [Ciceronas] nieko neveikti – malonu.

nihil est ab omni parte beatum – [Horacijus] niekas nebūna visiškai laimingas.

nihil est annis velocius – [Ovidius] nieko nėra greitesnio už metus.

nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.

nihil intractabilius homine stulto – [Epictetus] nėra didesnio užsispyrėlio už kvailį.

nihil perpetuum, pauca diuturna – [Seneca] nieko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.

nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.

nihil similius est insano, quam ebrius – [Plautus] niekas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.

nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.

nil admirari – [Horacijus] niekuo nereikia stebėtis.

nil novi sub sole – nieko nauja po saule.

nil spernat auris nec tamen credat statim – [Phaedrus] išklausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.

nimia familiaritas contemptum parit – [Plinius M.] per didelis familiarumas sukelia nepagarbą.

nimium altercando veritas amittitur – [Publilius] per daug besiginčijant, dingsta teisybė.

nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.

nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovidius] mus visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.

noli tangere circulos meos! – [Archimedes] neliesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.

nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.

nomen atque omen – [Plautus] vardas, turintis lemties ženklą.

nomen nescio [N.n.] -pažod.vardo nežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.

non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.

non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.

non liquet [N.l.] – neaišku; neįrodyta [formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje].

non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.

non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Varro] ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.

non omnis moriar – [Horatius] aš ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.

non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.

non posse videtur muscam excitare – [Seneca] atrodo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.

non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.

non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.

non scholae, sed vitae discimus – [Seneka] mokomės nemokyklai, o gyvenimui.

non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Quintilianus] gyvenu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.

nosce te ipsum! – [Socrates] pažink pats save!

nota bene ! [N.B.] -pažod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.

novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.

nox cogitationum mater – naktis apmąstymų motina.

nulla regula sine exeptione – [Ciceronas] nėra taisyklės be išimties.

oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.

ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.

oderint, dum metuant – [Ciceronas] tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų.

odi praecoci puerulos sapientia – [Apulejus] man nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.

o, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!

oleum et operam perdidi – [Plautas] išeikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.

omne ignotum pro magnifico – [Tacitas] visa, kas nežinoma, atrodo žavingai.

omnia mea mecum porto – [Ciceronas] visa, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.

omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.

omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tikrasis žmogaus turtas - vidinės jo sąvybės]

omnia vincit amor – [Vergilijus] meilė viską nugali.

opus citatum [Op.cit.] – cituotas veikalas.

o, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [šitaip sušukęs Janas Husas, kai pamatęs senutę, metančią dar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]

oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.

otempora, o mores! – [Ciceronas] kas per laikai, kas per papročiai!

ovem lupo committere – [Terentius] pavesti vilkui avį saugoti;plg. liet.įdavė vilkui avis ganyti.

pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.

pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.

panem et circenses! – [Juvenalis] duonos ir žaidimų! [senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]

parce valetudini! – [Ciceronas] saugok sveikatą!

par pari refertur – [Terentius] atsimokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.

par pari respondet – [Ciceronas] toks su tokiu sutaria.

pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Publilius] mandagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.

pars sanitatis velle sanari est – [Seneca] norėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.

pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.

patere legem, quam ipse tulisti – [Cato] laikykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.

pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [teisinis terminas]

pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.

pathe mathos – [Eschilas] kantrybė yra mokytoja.

patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.

patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.

paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.

pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.

pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!

pax vobiscum! – ramybė jums!

peccatum extenuat, qui celerit corrigit – [Publilius] kas greitai [savo] klaidą ištaiso, tas ją sušvelnina.

peccatur intra et extra – [Horatius] visur nusikaltimų esti.

pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi

pecunia non olet – [Suetonius] pinigai neturi kvapo.

pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.

pendere filo – [Ovidius] kaboti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.

per aequa, per iniqua – [Livius] leistinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.

per aspera ad astra – [Seneca] per kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.

pereat! – tegu žūva!

pereat mundus, fiat justitia! – [Augustinas] kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!

periculum in mora – [Livius] delsimas sukelia pavojų.

periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.

perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.

per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.

persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [diplomatijoje]

petere licet – prašyti leidžiama.

pinxit [pinx., pxt., p.] – nupiešė [žodis prie tapytojo pavardės paveiksle].

piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.

piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.

plane qualis dominus, talis est servus – [Petronius] koks ponas, toks ir tarnas.

plaudite, acta est fabula – [Suetonius] plokite – vaidinimas baigtas.

pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.

plus minus – maždaug.

plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.

Post Christum [natum] – po Kristaus gimimo; mūsų eroje.

post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.

post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.

post hominum memoriam – [Ciceronas] kiek atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.

post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.

post mortem nihil est – [Seneca] po mirties nieko nėra.

post scriptum [P.S.] -pažod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.

post post scriptum [P.P.S.] – antras prierašas laiško gale.

post tenebras lux – po tamsos – šviesa.

potius sero quam nunquam – [Livius] geriau vėliau negu niekad.

praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.

primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.

primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).

primus inter pares – pirmas tarp lygių [viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas].

pro aris et focis pugnare – [Ciceronas] kovoti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.

pro centum [ % ] – nuo šimto; šimtoji dalis; procentas.

procul este, profani! – [Vergilius] šalin, neišmanėliai!

pro die – dienai; paros dozė.

pro dosi – vienkartinė dozė.

pro et contra – už ir prieš.

profanum vulgus – [Horatius] neapsišvietusi [tamsi] liaudis.

pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.

prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sveikinimas geriant]

proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.

proximus sum egomet mihi – [Terentius] aš pats esu artimiausias sau.

pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!

quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.

quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.

qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.

qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.

qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.

qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!

quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [receptų formulė].

quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.

quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovidijus] ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.

qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Plautus] kas nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.

qui fuit rana, nunc est rex – [Petronius] buvo varlė, o dabar – valdovė.

qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.

quilibet fortunae suae faber – [Sallustius] kiekvienas savo likimo kalvis.

qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.

qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.

qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.

qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.

quod bene vertat! – teišeina tai į gera!

quod capita, tot sententiae – [Terencijus] kiek galvų, tiek nuomonių.

quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.

quod erat demonstrandum – [Euclides] ką ir reikėjo įrodyti.

quod licet Jovi, non licet bovi – [Seneca] kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas pats dalykas ne visiems pritinka].

quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.

quod periit, periit – [Plautus] kas praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.

quum promiseris, facias – [Seneca] jei prižadėjai, ištesėk.

rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.

raro corvum corvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.

raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.

reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.

redde, quod debes – [Petronijus] grąžink, ką privalai.

relata refero – sakau, ką girdėjau.

rem tene, verba sequentur – [Katonas Vyresnysis] žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.

repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.

requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.

requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!

reservatio mentalis – atsarginė mintis.

res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.

restitutio in integrum – [Ciceronas] atstatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.

rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.

ridentem dicere verum – [Horacijus] juokaujant pasakyti tiesą.

Roma locuta, causa finita – [Augustinas] Roma pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.

saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.

saluberrimum tempus ver set – [Celsus] pavasaris yra sveikiausias laikas.

salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!

sapere aude – drįsk būti protingas [Horacijus], t.y. vadovaukis protu.

sapientia vino obumbratur – [Plinius M.] vynas aptemdo protą.

satis eloquentiae, sapientiae parum – [Saliustijus] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau] per daug.

satisfacere naturae – [Ciceronas] atiduoti gamtai skolą, t.y. mirti.

sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.

scio, nihil scio – [Sokratas] žinau, kad nieko nežinau.

secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.

semper paratus – visada pasirengęs.

separatio a toro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [ištuoka].

sero sapere – [Ciceronas] būti gudriam po laiko.

sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.

sic erat in fatis – [Ovidius] taip buvo likimo lemta.

sic est vita hominum – [Ciceronas] toks jau žmonių gyvenimas.

sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.

sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.

silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.

similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gydytojų homeopatų devizas].

similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.

simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.

simul flare sorbereque haud facile est – [Plautus] vienu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.

sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.

sine anno [s.a.] -pažod.be metų; metai nenurodyti [kada išleista knyga ir t.t.].

sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.

sine loco [s.l.] -pažod.be vietos; vieta nenurodyta [kur išleista knyga ir t.t.].

sine nomine vulgus – bevardė minia.

si tacuisses, philosophus mansisses – [Boecijus] jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.

sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.

sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.

sit tibi terra levis! – tebūnie tau lengva žemė! [posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose].

sit venia verbo – [Plinius Jaunesnysis] tebūnie leista pasakyti.

si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.

sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.

somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.

spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.

sponte sua, sine lege – [Ovidijus] savo noru, be įstatymo.

status belli – karo stovis.

status in statu – valstybė valstybėje.

status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.

stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.

stultorum plena sunt omnia – [Ciceronas] kvailių visur pilna.

stultus stulta loquitur – [Euripides] kvailas kvailai ir kalba.

stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.

sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.

sua sponte – sava valia; laisvu noru.

summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.

summa summarum – [Plautus]pažod.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.

summis labris venire – [Seneca] nepagalvojus pasakyti.

summotis arbitris – [Livius] pašalinus liudininkus; be liudininkų.

sustine impetum irae – [Seneca] suvaldyk pykčio priepuolį.

sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.

tabula ex naufragio – [Ciceronas] lenta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.

tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; neliestas dalykas; vaiko siela.

taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.

tacere opinor esse optimum – [Ennius] aš manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.

tacitis senescimus annis – [Ovidius] mes nejučiomis senstame.

talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.

talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.

tandem aliquando – pagaliau kada nors.

tantaene animis caelestibus irae? – [Vergilius] nejaugi toks didelis dievų pyktis?

tantum quantum – tiek, kiek.

te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.

tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.

tempori parcendum – laiką reikia taupyti.

tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.

terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.

tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.

timeo Danaos et dona ferentes – [Vergilius] bijau danajų [graikų], net ir dovanas nešančių [įspėjimas dėl galimos klastos].

tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.

trahit sua quemque voluptas – [Vergilijus] kiekvieną traukia savas pomėgis.

trahimur omnes laudis studio – [Ciceronas] visi mes trokštame šlovės.

tuas litteras exspecto – [Ciceronas] laukiu tavo laiško.

ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.

ubi lex, ibi poena – kur įstatymas, ten ir bausmė

ulcus tangere – [Terentius] paliesti skaudamą vietą.

ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.

ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.

ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.

una voce – [Ciceronas] vienbalsiai; vienu balsu.

unde venis et quo tendis? – [Horatius] iš kur ateini ir kur eini? [taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi].

unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.

usus est tyrannus – [Horacijus] paprotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.

utile dulci miscere – [Horatius] naudingumą sujungti su malonumu.

ut infra – kaip nurodyta toliau [knygoje].

uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.

ut sementem feceris, ita metes – [Ciceronas] kaip pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.

ut supra – kaip nurodyta anksčiau [knygoje].

uxori nubere suae – [Martialis] būti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.

vade foras! – [Plautus] eik šalin!

vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vadovas.

vae victis! – vargas nugalėtiesiems!

vale! ; valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!

vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.

veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Julijus Cezaris]

verba docent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.

vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.

video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.

video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovidijus]

vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.

vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.

2005-07-07.


Siųsti šį straipsnį draugui Siųsti šį straipsnį draugui

Patiko ką perskaitei? Gali palikti komentarą arba užsiprenumeruoti RSS!

Komentarai: 13

 1. Diana rašo:

  Iš klaidų mokomės

 2. Rita rašo:

  memento te hominem esse – atsimink, kad žmogus esi

 3. Rita rašo:

  respice post te, hominem te esse memento – apsižvalgyk: pagalvok apie tai, kad tu irgi tik žmogus esi

 4. Rita rašo:

  ars vivendi – ars moriendi – menas gyventi – menas numirti

 5. Rita rašo:

  mors certa, hora incerta – mirtis neabejotina, laikas abejotinas

 6. Agne rašo:

  Atidžiai skaitykite šituos posakius, čia gan nemažai klaidų yra.

 7. tomas rašo:

  Gal kas žinote kaip bus lotyniškai “tekek už manes”

 8. Ieva. rašo:

  Dum docetis – discitis. (Kol mokote – mokotės)

 9. Ieva. rašo:

  Numerus stultorum infinitus est – kvailių skaičius begalinis.

 10. Ieva. rašo:

  ut sentio, ita dico – kaip jaučiu, taip sakau.

 11. linas rašo:

  mortui vivos docent – mirusieji gyvus moko

 12. nerr rašo:

  Annum norum faustum felicem!

 13. nerr rašo:

  Laimingų Naujųjų metų!
  :)

Palikti komentarą

Priminimas: visi sakiniai lietuvių kalboje pradedami didžiąja raide. Visi lietuviški žodžiai rašomi lietuviškai.


RSS

Kas yra RSS?

Užsisakyti Mintys.lt naujienas el. paštu

Nuolat ieškau žmonių norinčių ir galinčių prisidėti prie Mintys.lt veiklos Susisiekite.

Jei nori kasdien gauti mintis (aforizmus) į mobilujį telefoną - siųsk žinutę su tekstu "Noriu minčių" telefonu 862864932(Ežys). Žinučių gavimas nemokamas.

RSS Gudas

Žurnalų sąrašas

Nuorodos

Tau taip pat gali patikti:close