Mintys apie Dievą ir tikėjimą

Kai buvau vienas ir nieko neturėjau
Aš prašiau draugo, kuris padėtų man iškęsti skausmą.
Niekas neatėjo, tik Dievas.
Kai man reikėjo dvasios pakilti iš miego
Niekas negalėjo man padėti… tik Dievas.

Kai mačiau tik liūdesį ir man reikėjo atsakymų
Niekas manęs negirdėjo, tik Dievas.
Todėl kai manęs klausia… kam aš atiduodu savo besąlyginę meilę?
Aš neieškau jokio kito vardo, tik Dievo.

Tupakas Šakūras (Tupac (2pac) Shakur)

Širdis, ne protas jaučia Dievą. Štai kas yra tikėjimas: širdimi, o ne protu juntamas Dievas. Blaise Pascal
Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas. Jonas Paulius II
Aš tikiu Dievu, kuris man yra Dvasia, Meilė, visų dalykų Viešpats. Tikiu, kad jis yra manyje, kaip aš esu jame. Lev Tolstoj
Reikia beprotiškos drąsos, kad gyventum niekuo netikėdamas. Robert Hossein
Netgi ateistas, burnojantis prieš Dievą, nesąmoningai juo tiki; Juk neįmanoma pulti to, ko nėra. Paul Guerin
Tikėti Dievu reiškia žinoti, jog gyvenimas turi prasmę. Ludwig Wittgenstein
Nėra nieko kilnesnio, kaip artėti prie Dievo ir Jo dieviškumo spindulius skleisti tarp žmonių. Liudvikas van Bethovenas
Truputis mokslo atitolina nuo Dievo, daug – vėl pas jį atveda. Luis Pasteras
Ar jums nebaisu matyti, kad čigonai mums atrodo patrauklesni už apaštalus? Ralph Waldo Emerson
Naktimis ateistas beveik tiki į Dievą. Edward Young 1683—1765
Kai prisimenu, kad Dievas yra teisingas, aš nerimauju dėl savo šalies. Thomas Jefferson 1743-1826
Žmonės mato Dievą kasdien, jie tik neatpažįsta Jo. Pearl Bailey
Dievas myli kiekvieną iš mūsų taip, tarsi mes būtume vieninteliai. Šventas Augustinas
Aš bijau Dievo ir tų, kurie jo nebijo. Saadi
Šaukis Dievo, bet irkluok toliau nuo uolų. Indėnų patarlė
Aš verčiau dirbčiau tarnu Dievo namuose, nei sėdėčiau galingųjų kėdėse. Alben W. Barkley
Dauguma mūsų laukia, kol turėsime bėdų, ir tada jau melsimės kaip velniai. Stebuklas įvyktų, jei, vieną rytą, mes pabustume ir pasakytume, „Ką aš galiu padaryti dėl tavęs, Viešpatie?“ Burton Hillis
Pragaras yra kilnus tikros žmogaus laisvės pripažinimas iš Dievo pusės ir Jo pagarba žmogaus pasirinkimui. G. K. Čestertonas
Kai žmogus nustoja tikėjęs Dievu, tai dar nereiškia, kad jis nebetiki niekuo. Tada jis tiki bet kuo. G. K. Čestertonas
Tam, kuris turi tikėjimą, nereikia jokių Dievo įrodymų, tam, kuris jo neturi, įrodymų visada bus per mažai. Frenz Werfel
Vieni bijo netekti Dievo, kiti jį surasti. Blaze Pascal
Religinis tikėjimas – ne vien katekizmo teiginiai, o asmeninis susitikimas su Dievu. Walter Kropp
Gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal tai, kiek mylėjome. Šv. Kryžiaus Jonas
Dievas sukūrė žmones, kad jie būtų mylimi, daiktus, kad jie būtų naudojami. Jei tik kada nors ši tvarka apverčiama, įvyksta tragedija. R. Howe
Aš gyvenu dėkodamas Dievui, kad ne visos mano maldos buvo išklausytos. Jean Ingelow
Jei tu nesirūpini meile artimui, bergždžia yra tavo skelbiama meilė Dievui; nes meilė Dievui prasideda nuo meilės artimui, o pastaroji yra maitinama meilės Dievui. Francis Quarles
Koks žmogaus vidus, taip jis sprendžia apie kitus. Tomas Kempietis
Jėzus atėjo ne tam, kad atitolintų ar pašalintų kentėjimus, Jis atėjo, kad juos pripildytų savimi. Paul Claudel
Tikroji mano didybė – visiškai ir tobulai vykdyti Dievo valią. Jonas XXIII
Kas yra šventasis? Krikščionis – turintis tikėjimo stuburą. Igino Giordani
Krikščioniškos meilės šaltinis – ne noras mylėti, bet tikėti, kad žmogus yra mylimas. Thomas Merton
Kiekviena Dievo dovana yra kartu ir išbandymas. Taip pat ir atvirkščiai. Marie-Dominique Philippe
Kiekvienas, kuris tikrai suprato, kad Dievas tapo žmogumi, niekada negali kalbėti ir veikti priešingai žmoniškumui. Karl Barth

Rūpinkimės ne paviršutiniais ženklais pasižymėti ir išsiskirti, o tik dvasia, gyvenimo šventumu, tikrai katalikišku grynu mokslu, darbuose sumanumu, priedermių sąžiningu pildymu, Dievo ir artimo meile, darbštumu, tvirtu tikėjimu, uolumu. Jurgis Matulaitis

Nenusileidžiant prieš šio pasaulio blogus įpročius ir geidulius, nenusileidžiant prieš jo klaidingas nuomones ir pažiūras, mes stengsime visą atnaujinti Kristuje, o tik patys save atnaujindami, pilnai persiimdami Kristaus dvasia ir tiesomis, ir taisyklėmis, tik Kristų pilnai skelbdami ir prie Kristaus visus vesdami. Jurgis Matulaitis

Kas tau malonu, ir kitam daryk, o kas tau nemiela, ir kitam nelinkėk. Jurgis Matulaitis

Kuomet žmogaus siela Šventosios Dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybes, kur Švč. Trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begaline garbe spindi-šviečia, ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. Jurgis Matulaitis

Ačiū Tau, Viešpatie, ką man saldinai per tą laiką mano gyvenimo kartybes visokeriopomis malonėmis, nepaprastomis išvidinėmis paguodomis. Jurgis Matulaitis

Dievo ir artimo meile deganti širdis daug vertesnė nei bet koks mokslas. Jurgis Matulaitis

Bet jeigu mūsų nevaldys vidujis sąžinės balsas ir meilės dėsnis, kurį Šventoji Dvasia įrašo į mūsų širdis, tai nedaug tepadės viršujai įstatymai, kad ir geriausi, ir net viršujis Vyresniųjų budėjimas. Jurgis Matulaitis

Bekalbėdami rūpinkimės gerą mintį pakalbėti, sumanymą, kokio darbo reikalą, paraginti prie gero, žmogaus širdį pakreipti prie prakilnesnių daiktų, prie Bažnyčios, prie Dievo. Jurgis Matulaitis

Juo kas labiau Kristaus ir Bažnyčios dvasioje bus paskendęs, ja nelyginant įrūgęs, jos permirkęs, juo labiau bus jo šventumas pilnas ir jo veiklumas našesnis. Jurgis Matulaitis

Svarbu, kad mokėjus suderinti ir sujungti asmenišką energiją, iniciatyvą su tobulu visišku paklusnumu, su savęs išsižadėjimu. Jurgis Matulaitis

Kas nėra iš Dievo ir dėl Dievo – iš savo širdies išrauti, tame visame save tvirtai pergalėti ir kuo arčiausiai laikytis Kristaus. Jurgis Matulaitis

Būk tikras, brolau, kad tas daro didelius dalykus, kas pildo Dievo valią, nors pasaulio supratimu atlikinėtų mažiausius ir prasčiausius darbus. Jurgis Matulaitis

Kiek tik galėdama budėk, kad savo dvasios nepaskandintum darbuose, reikaluose ir išoriniuose užsiėmimuose tiek, kad neduotum jai kilti į Dievą. Jurgis Matulaitis

Tinginiavimo, kuris yra pradžia daugelio blogumų, venk kaip maro, kad piktoji dvasia niekuomet tavęs nerastų be darbo. Jurgis Matulaitis

Niekuomet nesišalink nuo darbo iš baimės, kad neturi tinkamų gabumų. Jurgis Matulaitis

Iš visų pusių girdisi aimanavimai, kad mums trūksta tinkamų žmonių prie darbo. Darbo begalės, o žmonių maža arba ir visiškai nėra. Tai tiesa. Bat kas čia kaltas, ar ne mes patys! Jurgis Matulaitis

Tik giliu savo įsitikinimu, tik tvirtu tikėjimu, tik meile, karšta širdimi patrauksime kitus prie Dievo ir tiesos, o ne barniais, užsipuldinėjimais, užgauliojimais, įžeidimais. Jurgis Matulaitis

Maldingumo skraiste nesidangstyk ir netrumpink savo užsiėmimų arba jų neatlikinėk netikusiai, bet iš kitos pusės, saugokis, kad dėl daugybės tavo užsiėmimų neapleistum dvasiškų dalykų. Jurgis Matulaitis

Neramumai kyla iš to, kad kai kuriuos daiktus labai mylime, arba per daug jų bijomės; labai jų trokštame, arba nuo jų bėgame. Jurgis Matulaitis

Stenkimės surasti kiekvienam tinkamą darbo dirvą ir tinkamą užsiėmimą, stenkimės tarp visų tinkamai padalyti ir suderinti darbus ir užsiėmimus; bet mokėkime kiekvienas nusileisti, savęs išsižadėti, save užmiršti, pasišvęsti dėl bendrų ir aukštesnių reikalų. Jurgis Matulaitis

Gal jau prie to priėjome, kad nebesigėdime savo blogų palinkimų bei nuodėmių ir net viešai su malonumu jas darome? Jurgis Matulaitis

Susirūpinimas nepanaikina rytojaus rūpesčių, bet atima jėgas jau šiandien. Corrie Ten Boom

Dievas yra ta priežastis kodėl netgi skausme aš šypsausi, sumaištyje suprantu, išdavystėje atleidžiu ir baimėje nenustoju kovoti.

Dievas nieko mums neskolingas, bet duoda mums viską.

Dievas yra didesnis už tavo problemas.

Tavo meilė man niekada nenuvilia, niekada nepasiduoda, niekada neišsenka. (Rom 8, 37-39)

Dievas yra mano prieglobstis ir jėga, patikima pagalba bėdoje. Todėl aš nebijosiu.

Prieš rašydamas aš išjungiu protą ir leidžiu rašyti Viešpačiui. 2Pac

Dangus yra karalystė kur viskas yra taip kaip nori Dievas. Vieta kur valdo ir karaliauja Dievas. Ir ta vieta gali būti bet kur, bet kada, su bet kuo. Rob Bell

Tavo vertė nekyla iš tavo kūno, tavo proto, tavo darbo, to, ką tu sukuri, kiek parduodi, ar kiek pinigų uždirbi. Tavo vertė nekinta nuo to ar tu turi vyrą ar ne. Tavo vertė nekinta nuo to ar tave vyrai pastebi, ar ne. Tu esi neįkainojama ir tavo vertė kyla iš tavo kūrėjo.
Tave tūkstančiais būdų gundys tuo netikėti. Būsi gundoma ieškoti savo vertės ir patvirtinimo kitur nei kūrėjas.
Ypač iš vyrų.
Bet tu neturi savęs atiduoti dėl vyrų meilės. Tu verta daugiau. Tu jau mylima. Citata iš Robo Belo knygos „Sekso Dievas“

Man labiausiai trūksta aiškumo ką turėčiau daryti, ne ką turėčiau žinoti… Man svarbu suprasti save, pamatyti ko Dievas iš manęs nori. Man svarbu surasti tiesą, kuri man būtų tikra, rasti idėja pagal kurią galėčiau gyventi ir dėl jos galėčiau mirti. Søren Kierkegaard

Žmonės nuvilia. Dievas ne.

Šeima, kuri meldžiasi kartu – lieka kartu.

Dieve, kartais sunku suprasti kodėl leidi tam tikriems dalykams atsitikti. Bet aš tikiu, kad nori man paties geriausio.

Jei atiduosi savo širdį Dievui, Jis ją atiduos žmogui, kuris jos vertas.

Nėra nieko pilnesnio už pilną ir niekas netrunka ilgiau už amžinybę. Todėl niekas man negali pasiūlyti ko nors geresnio nei gyvenimas su Jėzumi. John Piper

Dieve, su Tavimi man viskas daug labiau patinka.

Dievo galimybės nėra apribotos žmogaus galimybėmis suprasti.

Jėzus yra Atpirkėjas, Gelbėtojas, Geriausias draugas, Tikroji meilė, Ištikimas, Tobulas, Gyvas, Kviečiantis, Nenuneigiamas, Greitai ateisiantis, Nuostabus, Patrauklus, Gailestingas, Laikantis mano ranką, Viskas, Šlovingas, Šventas, Išgelbėtojas, Žodis, Viešpats, Ramybė, Kelias, Tiesa, Gyvybė, Atleidimas, Stebuklingas, Su manim, Gydytojas, Tvirta uola, Nepalaužiamas, Tikras, Ganytojas, Prisikėlęs, Dievas.

Aš netikiu sėkme. Aš tikiu Dievu.

Kuo dažniau einu į bažnyčią tuo labiau tikiu Jėzumi, klausau Jo Žodžio ir leidžiu Jam vesti mane už rankos. Jaučiuosi taip, tarsi nuo manęs būtų nukritusi didžiulė našta. Silvestras Stalonė

Bus tų, kurie nekęs. Bus tų, kurie abejos. Bus tų, kurie netikės. Ir būsi tu, kuris įrodysi, kad jie neteisūs.

Sumažink savo stresą skirdamas sau laiko atsijungti nuo pasaulio, atsiversti Bibliją ir paklausyti ką Dievas tau turi pasakyti. Jack Graham

Tavo, kaip krikščionio, gyvenimas turi versti netikinčius klausti, kodėl jie netiki Dievu. Dietrich Bonhoeffer

Nėra meilės, vadinasi, nėra ir krikščionybės, nors tu visas apsistatyk šventaisiais paveikslais ar degančiomis žvakėmis. Piotras Mamonovas

Šypsena mano veide nereiškia, kad mano gyvenimas yra tobulas. Tai reiškia, kad aš vertinu tai, ką turiu ir kuo Dievas mane palaimino.

„Įsivaizduokit rūmus su begale durų (…) Prie kiekvienų durų lankytojo laukia lobis, ir jis, pasisėmęs iš jo kiek širdis geidžia, nebejaučia poreikio eiti toliau. Tačiau koridorių gale sėdi karalius, pasirengęs priimti tą iš savo valdinių, kuris galvoja apie jį, o ne apie lobius.“ (Elie Wiesel, „Liepsnojančios sielos“ )

Jūs sukurtas Dievo ir dėl Dievo – kol to nesuprasite, gyvenimas atrodys beprasmis. Rick Warren

Mielas, Dieve, duok man malonę būti laimingam, kol laukiu to, ko noriu. Ir negalvoti, jog negaliu būti laimingas, kol to negausiu. Amen.

Patinka tau tai ar ne, bet Dievas tave myli.

Pasakysiu tau vieną svarbią priežastį dėl ko turėtum tuoj pat nusisukti nuo pagundos: Dievas Yra Geriau. Francis Chan

Dievas nori mūsų laimės, išminties, mūsų tikro gyvenimo, bendraudamas su mumis nori kiekvienam mūsų byloti skirtingai, nes skirtingos yra mūsų situacijos, charakteriai, amžius, poreikiai… Nerijus Čepulis

Dievas nusprendė tapti žmogumi, ateiti pas žmogų tam, kad padarytų jį Dievu. Nerijus Čepulis

Na, o jei Evangelija yra gyvenimas ir kalba apie gyvenimą to, kuris tą Evangeliją skaito ar jos klauso, kuris ją užkalbina ar leidžiasi jos užkalbinamas, kur yra pats Dievas, vadinasi ji kalba apie mano gyvenimą, gyvenimą kiekvieno iš mūsų, byloja kiekvienam ją skaitančiam. Nerijus Čepulis

Kalbant apie Šventąjį Raštą, apie Dievo žodį, svarbiausias tikslas – eiti per žemę ir kiek galima daugiau pasėti Evangelijos sėklų. Tai kiekvieno iš mūsų tikslas, bent jau tų, kurie laikome save krikščionimis. Daryti tai turėtume bet kokiais būdais: ar žodžiu, ar darbu, t. y. visu savo gyvenimu. Šitą sėklą reikia sėti į visas dirvas, bet pirmiausia įsileisti ją į save, net tik tada galėsime pažerti ją ir kitiems. Nerijus Čepulis

Pirmiausia yra dėkojimas. Dėkoti, kad esu ne vienas ir, duok Dieve, ne vienišas, ir už tokią laimę, kad turiu su kuo gyventi, kad mano gyvenimas yra gyvenimas kartu su kitais ir kad nors kiek mano gyvenime yra meilės, kad aš, kaip medis, vis galiu atgimti ir sužydėti iš naujo. Už tai turiu dėkoti. Dėkoti Dievui. Nerijus Čepulis

Neužmirškime apie mumyse kartais dar sukylantį ilgesį. Atsiminkime, kad ilgesys gali atvesti prie ryšio su tuo, kas yra darnos šaltinis, būtent prie Dievo. Tiek, kiek įeiname į santykį su Dievu, kiek atrandame Jam savyje laiko ir vietos, tiek ir gyvename taip, lyg Jis būtų. Kalbu ne apie kurią nors kitą religiją, bet apie krikščionybę, kurioje Dievas yra įsikūnijęs. Tai reiškia, kad mano santykis su Juo, mano tyla, vietos Jam suradimas visą laiką yra kažkaip susijęs su visais mano santykiais, su vieta ir laiku, kurį skiriu kitiems, su kuriais bendrauju, nesvarbu kur ir kada. Dovanosime darną kitiems, kai mumyse viskas taps šventa. Nerijus Čepulis

Aš taip myliu Dievą, kitus ir savo gyvenimą, kad neturiu laiko gailesčiui, nerimui, baimei ar intrigoms.

Mes pašaukti būti kaip Kristus, ne kaip kiti krikščionys. Jarrid Wilson

Kuo arčiau bažnyčia, tuo toliau Dievas. Endrius Lanselotas

Nėra nė vienos (religijos), kurioje žmogus negalėtų tapti išminčiumi, ir nė vienos, kurios jis negalėtų praktikuoti kaip kvailiausios stabmeldystės. H. Hessė

Labiau rūpinkis tuo, ką apie tave mano Dievas, o ne žmonės.

Apie aiškumą.
Kalbant apie tikėjimą, pirmiausia kalbama apie tarpasmeninius santykius. Tam, kad gyvenčiau tiesoje ir kad man tam tikra prasme būtų viskas aišku, pasirodo, kad aš privalau ne enciklopediją perskaityti, o gerai sugyventi su savo šeimynykščiais. Tai ne mūsų atradimas. Esant geriems santykiams su žmona, su savo vaikais ar uošve ir t. t., aš iš esmės nieko naujo nesužinau apie, tarkim, arklių auginimą, valgio gaminimą ar dar kitus išmanymo reikalingus dalykus, bet pati mano situacija, mano būsena yra tokia, kad, galbūt, daug ko ir nežinant, viskas aišku. Aišku ne ta prasme, kad galiu viską paaiškinti ar kitus pamokyti, bet tiesiog gyvenu, jaučiu aiškumą, pasitikėjimą ir turiu tikėjimo jausmą. Gali būti ir kitaip. Aš perskaitau labai daug knygų, išstudijuoju daug mokslų ir esu garsus profesorius. Dėstau, aiškinu – kažkas kažkam gal paaiškėjo, o man… apskritai gyvenime niekas neaišku, jaučiuosi visiškai netikras. Ir galbūt todėl, kad mano šeimyniniai santykiai yra prasti, žmona, sakykim, mane paliko, vaikų mes taip ir neturėjome, gyvenu vienas, be tikrų draugų, kurių kol kas taip ir nesutikau. Buvo gal vienas, tas, kuris vakar numirė. O antras, pasirodė, kad nebuvo tikras draugas. Ir dabar atrodo – niekas neaišku, nors išmanau tiek daug dalykų, esu perskaitęs tiek daug knygų. Nerijus Čepulis

Jeigu žmogus sakosi esąs ateistas, tai dar nereiškia, kad jis yra ateistas. Jeigu žmogus sakosi esąs krikščionis, tai dar nereiškia, kad jis tikrai yra krikščionis. Nereiškia ir priešingai. Parodo pats gyvenimas, pati žmogaus laikysena, jo santykiai su pasauliu, su Dievu, su savo artimu ir su tais, kurie yra šalia jo. Gyvenimas tai įrodo. Ir įrodo ne tik kitiems. Man visiškai nesvarbu, kad galiu kitus įtikinti; aš noriu pats, stebėdamas savo gyvenimą, įsitikinti ar tikrai esu krikščionis. Pažvelgiu į save ir kartais suabejoju savo krikščioniškumu. O kartais Dievas duoda ramią nuotaiką ir tada, nors ir būčiau prastas, bet vis dėlto manau, kad esu krikščionis. Nerijus Čepulis

Jėzus galėjo išsigelbėti, bet tada Jis nebūtų išgelbėjęs jūsų. Rick Warren

Trejybė yra Dievo santykiai su pačiu savimi. Rick Warren

Dvasinė branda nėra pasiekiama vienatvėje! Neįmanoma panašėti į Kristų atsiskyrus nuo visų. Privalote būti tarp žmonių, su jais bendrauti. Jums reikia būti bendruomenės, krikščioniškos bendrijos dalimi. Kodėl? Nes tikrosios dvasinės brandos esmė yra išmokti mylėti kaip Jėzus, o panašumo į Jėzų neįmanoma praktikuoti nepalaikant jokių santykių su žmonėmis. Atminkite, kad visa ko esmė yra meilė – meilė Dievui ir žmonėms. Rick Warren

Šėtonas neturi nieko prieš, kad jūs dalyvaujate Biblijos studijose, jei tik nedarote nieko, ką ten išmokstate. Rick Warren

Biblija mums buvo duota ne mūsų žinioms praplėsti, o gyvenimui pakeisti. Dvaitas Mūdis (D. L. Moody)

Jei žvelgsite į pasaulį, neturėsite ramybės. Jei žvelgsite į save, apims depresija. Tačiau jei žvelgsite į Kristų, mėgausitės ramybe. Kornelija ten Bom (Corrie ten Boom)

Mūšis dėl nuodėmės laimimas arba pralaimimas jūsų galvoje. Tai, kas užvaldo jūsų dėmesį, užvaldys ir jus. Rick Warren

Biblija sako: „Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti [gerus darbus]“. Tie „geri darbai“ yra mūsų tarnavimas. Kaskart, kai kokiu nors būdu patarnaujate kitiems, jūs iš tiesų patarnaujate Dievui ir įvykdote vieną iš savo tikslų. Rick Warren

Jūs išgelbėtas ne dėl jūsų tarnavimo, bet išgelbėtas, kad tarnautumėte. Rick Warren

Išgelbėta širdis trokšta tarnauti. Rick Warren

Jei jūs krikščionis, tai esate tarnautojas, pašauktas tarnauti bendruomenei ir savo artimui. Rick Warren

„Netarnaujantis krikščionis“ – tai nesuderinamos sąvokos. Rick Warren

Šiandien tūkstančiai vietinių bažnyčių merdi dėl krikščionių, nenorinčių tarnauti. Jie sėdi nuošalyje ir stebi, o Kūnas kenčia. Rick Warren

Tarnavimas prieštarauja mūsų prigimtiniam polinkiui. Mums labiau norėtųsi, kad kiti mums tarnautų, negu tarnauti kitiems. Mes sakome: „Ieškau bažnyčios, kuri patenkintų mano reikmes ir būtų man palaiminimas“. Taigi tikimės, kad kiti mums tarnaus, o ne atvirkščiai. Tačiau bręstant Kristuje mūsų gyvenimo dėmesio centras turėtų vis labiau krypti į tarnavimą. Brandus Jėzaus sekėjas liaujasi klausinėjęs: „Kas patenkins mano poreikius?“, ir ima klausti: „Kieno reikmes galėčiau patenkinti?“ Ar jūs kada užduodate sau tokį klausimą? Rick Warren

Kai gyvenimas užkrauna tiek daug išbandymų, kad nebegali išstovėti – klaupkis.

Tai, ką Dievas sako apie tave Savo žodyje yra daug svarbiau, nei sakytų bet kas kitas. Joyce Meyer

Kiekvieną kartą, kai pasiryžtame ką nors nuveikti be Jo, mūsų laukia nesėkmė. Net trokšdami įvykdyti Dievo valią negalime to padaryti be Jo pagalbos. Joyce Meyer

Jis jau besąlygiškai mus myli. Ir veikiame iš meilės, o ne tam, kad laimėtume Jo meilę. Joyce Meyer

Kai audros užklumpa, žinokite, kad Jėzus yra jūsų valtyje. Jis su jumis kiekvieną akimirką. Jis padės jums pasiekti kitą krantą. Joyce Meyer

Iš tiesų mes teturime vienintelį priešą – Šėtoną ir jam tarnaujančius demonus. Joyce Meyer

Krikščionio liūdesys dažniausiai susijęs su tuo, kad jis nuliūdino Šventąją Dvasią, tad nėra ko stebėtis, kad dingsta džiaugsmas. Joyce Meyer

Viešpatie, padėk man pakeisti, ką galiu pakeisti, priimti tai, ko pakeisti negaliu, ir duok išminties vieną atskirti nuo kito.

Jei galime ką nors padaryti – darykime, jei negalime – priimkime ir leiskime reikštis Dievo galiai. Joyce Meyer

Turime šlovinti ir laiminti Dievą būdami gyvenimo slėniuose ir viršukalnėse. Joyce Meyer

Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu SU PADĖKA jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. (žr: Fil 4, 6).

Kitus darydami laimingus patys daromės laimingesni. Nuskaidrindami kito dieną, nuskaidriname ir savąją. Joyce Meyer

Nenusiminkite, jei negaunate iš žmonių to, ko jums reikia, geriau eikite pas Dievą ir Jis tikrai duos daugiau, nei jums reikia, kiekvienoje situacijoje. Joyce Meyer

Kai duodame, turime duoti be jokių išankstinių sąlygų, kitaip tai bus ne dovana, o užmaskuotas būdas valdyti. Joyce Meyer

Net jei niekas pasaulyje nebesilaikytų žodžio, vis tiek turime laikytis savojo vien todėl, kad tai doras poelgis. Joyce Meyer

Pirmiausia turime klausyti Dievo, o ne bandyti padaryti laimingus visus pasaulio žmones atlikdami tai, ko jie prašo. Joyce Meyer

Dievas yra ta priežastis, dėl kurios: kančioje aš šypsausi, pasimetime aš suprantu, išdavystėje aš pasitikiu, baimėje aš einu į priekį. Jarrid Wilson

Paversk savo rūpesčių sąrašą maldų sąrašu.

Melskis taip, tarsi viskas priklausytų nuo Dievo. Veik taip, tarsi viskas priklausytų nuo tavęs.

Mačiau skurdą, smurtą, alkanus vaikus, žmones be pastogės. Ir šaukiau Dievui:
– Kodėl Tu nieko nedarai?
Ir Dievas atsakė:
– Aš padariau. Aš sukūriau tave.

Dievo malonė aplanko ne tuos, kurie morališkai pranoksta kitus, o tuos, kurie pripažįsta, kad nepajėgia būti geri ir jiems reikia Gelbėtojo. Timothy Keller

Kaip stipriai turėtum nekęsti žmogaus, kad tikėdamas amžinuoju gyvenimu jam apie tai nepapasakotum? Penn Jillette

Sakai, netiki Dievu, nes jo nematai. O deguonim tiki?

Sek Ganytoją, ne bandą.

Nesvarbu kas prezidentas. Jėzus yra Karalius.

Jei negali užmigti, neskaičiuok avių, pakalbėk su Ganytoju.

Pasaulis neskaito Biblijos. Bet pasaulis mato krikščionis. Ką kitiems sako tavo veiksmai?

Kiekvienas krikščionis sutiktų, kad žmogaus dvasinė sveikata tiksliai proporcinga jo meilei Dievui. C. S. Lewis

Jėzus neatėjo pamokyti mus kaip save išgelbėti, bet pats mus išgelbėti. Timothy Keller

Mielas Dieve, šiandien aš atsibudau esu gyvas ir sveikas. Ačiū.

Tą akimirką, kai paprašei atleidimo, Dievas tau atleido. Nesinešiok kaltės su savimi.

Neįmanoma sutikti tikrojo Jėzaus ir likti tokiam pačiam kaip buvai.

Kare nebūna netikinčių. Sergei Dyomin

Kai nesiekiame parodyti Dievo, nemylime, nes Dievas yra tai, ko mums labiausiai reikia. John Piper

You may also like...

10 Responses

 1. Ugnė sako:

  Gražios mintys 🙂 Verčia susimąstyti 🙂

 2. aiste123 sako:

  Nuostabios mintys, jei kas jų nesupranta, vadinas, nesupranta gyvenimo 🙂

 3. Ernestas sako:

  Bral, nu ne man suprast tokias naivybes 😀 Ir aš tikrai suprantu gyvenimą, nors ir nemėgstu krikščionybės :p

 4. Vladas sako:

  Žmogaus esmė – protingumas, o ne „širdis“ (emocijos, instinktai), kurią turi beveik visi gyvūnai. Nors tikėjimas
  yra jėga, paskata gyventi ir veikti, bet tik žinojimas yra
  visų, net ir dvasinių vertybių kūrėjas.
  (Beje, „unteri Prišiebiejevai“, kodėl ištrini visus mano komentarus? Nepatinka fanatikui ir politiniam iškrypėliui konstruktyvi polemika? Esi „žaidėjas į vienus vartus“? Tokių „bolševikų“ dienos suskaitytos. Ištrink turgaus lygio blevyzgas, o ne rimtą mokslinio pobūdžio argumentaciją. Inkvizicijos epocha savo „gulbės giesmę“ jau sušoko…).

 5. Vladas sako:

  Išdrįsai net ir savo adresu kritiką parodyti? Įdomu…
  Aš – ne fanatikas. Fanatikų yra ir ateistų tarpe, tačiau tolerancija krikėčioniškosios mistikos neprotingumui taip pat yra neprotinga. Be to, nepripažintiINRI Dievu (ir dar pakabintu ant medžio)- tai dar nereiškia būti ateistu. Ateizmas taip pat yra nelabai protingas atoveiksmis teizmui, nes Dievo sąvoka – labai neaiški. Tačiau protingi ateistai kovoja ne prieš Dievą, o prieš tikėjimą antgamtiškumu, stebuklais bei šetonu su visa gauja demonų,prieš religinį pliur(z)alizmą, kuris labai ryškiai atspindi,ko vertos visos tos „šventos tiesos“, kurios yra ryški protingumo ir tikros, mokslinės tiesos priešybė.O kad neapibrėžtu, „filosofiniu“ Dievu tiki kartais ir mokslininkas ar šiaip įžymus mąstytojas – nieko nuostabaus,
  nes pasaulėžiūra – sudėtingas dalykas ir todėl čia niekada nebus galutinių, absoliučių tiesų, kurias „žino“ tik fanatikai- tiek teistai, tiek ateistai. Todėl „geriau yra tai, ką akys mato,kaip minčių klajojimas“ (Koheleto 6, 9).

 6. Vladas sako:

  Ačiū. Jei suklydau, mesdamas aštrų žodelį administratoriui, atsiprašau. Visi mes klystame – vieni daugiau, kiti mažiau.
  Todėl verta dalintis mintimis, polemizuoti, net ir saikingai kritikuoti, nes tik skirtingų nuomonių sąveikoje
  formuojasi, gilėja, pilnėja savo turiniu pasaulėžiūrinė tiesa. Deja, visada – tik apytikrė…

 7. Jolanta sako:

  Mokslas ir tikėjimas vienas kitam neprieštarauja, o papildo. Beja ir pats mokslas daug kur paremtas tikru tikėjimu. Jei kiekvienas mokslininkas netikės anksčiau dirbusių mokslininkų darbais ir atradimais ir visus juos bandys pats patikrinti, neatras nieko naujo. Tikėjimas ( ne tik Dievu, bet pats savaime) mus lydi kiekvieną dieną.

 8. Faktas sako:

  Man idomūs tie kurie dedasi

 9. Faktas sako:

  Man nera tikslo čia irodinėti yra,ar nera Dievo.Aš pats tikiu,ir nematau tikslo irodinėti,akliem,ir kurtiem apie Dievo buvima.kaip galima gaidžiui isaiskinti kad jis ne erelis,o gaidys.jis vistiek vaiksto pasipūtes ir isdidus.taip pat ir su netikinčiais.aiskink ne aiskines.negyvenkit kad jusu geda butu jusu pasididžiavimas,o pilvas karalius.Gaila jusu be Dieviai kol ne velu apmastykit savo silpnaprotystę

 10. neringa71 sako:

  Laba vakarėlį visiem. Visi turime savo tiesas, pagal pasaulėžiūros spektro suvokimo lygį, kasdienės gausios informacijos perfiltravimą ir atrinkimą. Visi mes savotiškai teisūs, visi mes kažkam reikalingi. Kad ir kokie bebūtume; bėdžiai ar turtingi, sveiki ar ligoti visiem mums taip reikalinga meilė. Ir kartais tiek ne daug tereikia tik šypsenėlės ir mūsų širdelė laiminga. Mes visi esame skirtingi, tuo ir įdomūs. Man gal irgi kai kurių žmonių nuomonė nepriimtina, bet aš gerbiu kiekvieną. Įsivaizduokite kaip būtų nuobodu gyventi jeigu visi mąstytume vienodai… Ir Nepamirškite su metais požiūris kinta. Nespjaudykite į vandenėlį kurį vėliau reikės išgerti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *