Vestuviniai sveikinimai. Sveikinimai vestuvių proga. Sveikinimai jaunavedžiams

Šeima – tai žemiška dvejybė,
Palaiminta dangaus,
Sutvirtinta širdžių vienybė
Laiko delnuos užaugs.
Šeima – tai meilės namo stogas
Viršum dviejų žmonių,
Tenai skambus vaikystės juokas
Prabyla su laiku.
Šeima – tai žemiška dvejybė
Viens kitą mylinčių žmonių.

Pakeiskite pasaulį, pasilikę dviese…
Kai myli, meilės burtus įvaldai.
Vietoje saulės pakabinkit širdį šviesią,
O jausmuose te saulė šviečia taip karštai,
Kad lūpos tarsi žemuogėlės sirptų,
Kad akyse spindėtų džiaugsmo spinduliai.
Jeigu sunkumas, – vaivorykštės tiltu ą
Vienas prie kito bėkite skubiai
Ir atsisėdę ant aušrinės delno
Dainuokite draugystės dainą pakiliai.
Pakeiskite pasaulį, pasilikę dviese…
Kai myli, meilės burtus įvaldai.

Jaunyste, tau ir vėl pavyko
Nuostabią porą iš minios išrinkt
Ir prie altoriaus, gėlėmis išpinto,
Ją dangui ir pasauliai pristatyt.
Bekraštėje erdvėj suskambo vienas žodis:
„TAIP“ meilei, laimei, šeimai ir vaikams.
Žiedai tik simbolis, tikrosios meilės grožis
Tepražydės dienų byrėjime sijojantis jausmams.
Sveikinimų autorė: Ilona Urbanavičiūtė – Bumblauskienė

Baltu nuometu netrukus
Mūsų sodai pasipuoš –
Laimė, džiaugsmas apsilankę
Tarsi jūra švelniai oš…

Būkite laimingi, pavasarį sodams pražydus,
Būkite laimingi, vasarą plaukiant rugiams,
Būkite laimingi, kūdikio juoką išgirdę,
Būkite laimingi ir apšarmojus plaukams!

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,
Kad akys, rankos žodžiai, balsas
Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti – patys jie ateis
Gyvenimą mylėdami mokėkit
Dalytis juo kai reikia su kitais

Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio
ir jūrą atpažinkite laše,
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai
Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
ir savyje išsaugoti kitus
tegul pro šalį dienos nepradunda
te jos ilgesnės būna už metus…

Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,-
Mylėkit vienas kitą.
Kai viesulai ims siausti
Ir negandom dangus pajuos,-
Laikykit vienas kitą.
Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,-
Matykit vienas kitą.
Kai džiaugsmas degs,
Ar skausmas maus Jums širdį,-
Girdėkit vienas kitą.

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdis sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja…
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą.
Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto.
Kuriam užsiauginote sparnus,
Kuriam pažinot meilės raštą.
Ir neužmirškit jūs šitų žmonių
Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo,
Kurie Jums širdį nešė dovanų
Ir į svajas įpynė Nemuno vėją.
Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą,
Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,
Sukurti gražų ir saulėtą rytą,
Su meilės ir ramybės spinduliais.
Juk kartais būna ir takai nelygūs,
Ir apsiniaukęs rudenio dangus.
Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs,
Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.
Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą,
Ir gerbsite viens kito troškimus,
Tai laimė nekviesta ir neprašyta,
Kasdien pabels į Judviejų namus
Tegul gyvenimo jums neš gražiausią dainą,
Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų.
O mes šiandien pasveikinti atėjom,
Ir atnešėme džiaugsmą dovanų.
Ir tegul niekad Jums netruks čia saulės,
Pačių skambiausių vyturio dainų.
Mes norime visą laimę iš pasaulio
Padėti Jums ant virpančių delnų.

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Juk žmogų vienišą užpult lengviau.
O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau,
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia,
Du o du takai, į platų kelią susilieja.

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų
Palieski lūpas bučiniu švelniu,
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių
Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą
Būt viens kitam ir broliu ir draugu,
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.
Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Mūsų plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangusis būkime širdim jauni mes visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
Abiems Jums laimės didelės.
Tegu vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs
Jeigu jau suvedė likimas
Tegu jau niekas neišskirs.

Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami
O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,
Ir jį tik pats surast gali.
Sunku, oi būna! Daužo kojas
Ir širdį akmenys pikti.
O reikia eiti neparpuolant
Ir draugą saugojant kely.
Gyvenkite abu kaip žmonės,
Nesusmulkėję, dideli.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys,
Gyvenime suklysti negali.
Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė.
Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo.
Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna,
tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų.
Daug laimės Jums.

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, –
Drauge žygiuodami, Jaunieji!
Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.

Mes jums palinkėsim – darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.

Tegu neužgesta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados.

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės.

Tegu vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs
Jeigu jau suvedė likimas
Tegu jau niekad neišskirs.

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdys ir svajas!

Ženkit saulėtu gyvenimo taku,
Skinkit pačius gražiausius žiedus,
Neškit džiaugsmą ir laimę vienas kitam,
Kartu kovokit prieš skausmą ir nesėkmes,
Ir būkit neišskiriami jūs amžinai.

O dviese vis tiek daug smagiau.
Ir saulė šviečia daug šviesiau,
Ir žemėj meilės daug daugiau.
O dviese vis tiek daug geriau.

Mylėkite, kaip žvaigždės myli naktį,
o dangaus skliaute mėnulio pilnatis.
Mylėkite, nes meilės turi užtekti,
kol plaks krūtinėje širdis.

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be pažadų ir be kalbų,
Mylėkit, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.

Kiek naktelių prie vartų stovėta,
Kiek atspėta gražių paslapčių,
JŪS suradot šią laimę žadėtą.
Ir nutarėt žengti kartu.

Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas,
Tegu plazda šilku kaspinai,
Tegul širdys iš meiles liepsnoja
Jums kartu nuo šiandien amžinai.

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Ir du takai, į platų kelią susilieja.

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.

Dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažytę dalelę.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės.

Mes linkime Jums – gyvenkite laimingai,
Tegul netruks Jums saulėtų dienų.
Te Jūsų židinį namų vis šildys
Draugystė, meilė ir darna.

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.

Tegu neužgesta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados.

Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visada išgirs
Jeigu suvedė likimas,
Tegul jau niekas neišskirs.

Tegul ant Jūsų bendro tako
Žiedai gražiausi pražydės,
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem daug laimės didelės…

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę,
Siaurais takeliais eikit, kur šviesiau.
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės.

Vestuvių proga norėčiau palinkėti,
Kad niekada negestų meilės ir laimės liepsna,
Kad džiaugsmas lydėtų
Visuose bendro gyvenimo keliuose.

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Tad eikit, ir nepaleiskit jų. Sėkmės!

Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados !

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

Laikykitės kaip medžiai vienas kito –
Visom šakom, šaknim ir širdimi.
Tegul po kojom žvaigždės krinta
Ir širdys dega ugnimi!

Iš visų pasaulio žmonių Jūs išsirinkote vienas kitą,
Iš visų pasaulio kelių Jūs išsirinkote šeimos kelią,
Iš visų pasaulio jausmų Jūs išsirinkote meilės jausmą,
Iš visų pasaulio džiaugsmų.

Subėga du keliai ant vieno tilto,
O upėje giliai žvaigždžių pripilta.
Surinkit jas visas i vieną skrynią,
Išbraidžioję rasas, takus išmynę…
Mes linkime jums džiaugsmo, laimės didelės,
Tegul Jūs meilė niekad neišblės!

Sujungė Meilė Jūsų likimus,
Tarp daugelio žmonių suradot vienas kitą…
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę…
Nuoširdžiausi sveikinimai sutuoktuvių proga!

You may also like...

16 Responses

 1. Eglė sako:

  labai gražu

 2. iskd sako:

  Banalu

 3. Inga sako:

  labai banalu

 4. Genutė sako:

  Laibai gražūs žodžiai yra iš ko pasirinkti

 5. Robertas sako:

  labai banalu

 6. as sako:

  Nieko gero

 7. Julija sako:

  visiškai neoriginalu

 8. Anonimas sako:

  Sueina žmogiški keliai
  Į vieną platų, bendrą kelią
  Reiks žengti atkakliai,
  Reiks kurstyt židinio ugnelę.
  Bus visko judviejų kely-
  Audrų ir tylumos, ir saulės.
  Bet kai giliai, tvirtai myli
  Tai sutelpa širdy pasaulis!
  Užtenka ryžto ir jėgų,
  Negąsdina jokie pavojai,
  Jeigu pasitiki draugu,
  Jei žengiat darniai koja kojon…

  Keliaukit draugiškai, linksmai,
  Nors ir nėra namų be dūmų,
  Bet visad šildo tie namai,
  Kur pilna meilės ir gerumo…

 9. Kotryna sako:

  Kiekvienam pagal skonį. Aš radau čia sau reikalingų žodžių. Galit eit į progoms.lt, ten parašys pagal norus, bet turėsit mokėti.

 10. aida sako:

  Iš tiesų reikėtų jau kažką pakeisti, papildyti. Dauguma žodžių- girdėti jau ne kartą, banalūs. Ačiū anonimous, pasinaudojau jo žodžiais, nes man jie kažkodėl patiko labiausiai. jei kas turite naujesnių- rašykite.

 11. dangira sako:

  Ačiū, yra ir gražių žodžių, galima sau prisitaikyti. Žinoma dauguma banaloki, nugyventi.

 12. Emilis Bruzas sako:

  Man asmeniškai labai patiko man 12 metų už kelių dienų bus mano dėdės vestuves ir aš sakysiu kalba tai žodžius rinkausi iš čia.

 13. Aušrinė sako:

  Jau likimas Jums žiedus sumainė,
  Jau prisiekta mylėt amžinai.
  Tegul būna graži Jūsų meilė,
  Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
  Tad dalinkitės Judu vargais,
  Ir laimės mažytę dalelę.
  Viską, viską dabar jau perpus,
  Visą ilgą gyvenimo kelią.

 14. Zydrune sako:

  Jūs būkite paukščiais pamiršusiais laiką,
  Jūs kikite medžiais vejus užstojančiais,
  Jūs būkit gėlėm, niekada nenuvystančiom,
  Jūs būkite tokie kokie esat – mylintys ir mylimi!

 15. Vacytė sako:

  Puikios prasmingos mintys, yra ko pasinaudoti,norint palinkėti savo artimiems žmonėms.

 16. kamie sako:

  Visi gražūs žodžiai. Jei galėčiau pasirinkčiau visus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *