Sveikinimai Velykų proga. Velykiniai sveikinimai

Prisikėlimas

Nuotrauka: Luz Adriana Villa


Kai žodžiai liejas
Iš pačios širdies,
O žemė puošiasi
Margais gėlynų raštais,
Jums linkim: lai
Dosni lemties ranka
Pripildo laimės kraitę
Ligi krašto…

Pamiršus žiemą balta,
Iš naujo vėl atgimk,
Pražydusį pavasarį
Svajonėm apipink.
Nušluostys sūrią ašarą
Tau saulės spinduliai
Ir į laimingus tolius
Vėl atsivers keliai.

Pasimelskim, kad išauštų šventė
O gaivi tikėjimo galia
Nerimo šešėlius išsklaidytų
Ir apsigyventų širdyje…

Siunčiu jums gražiausius linkėjimų puokštę
Priimkite viską, ką skyrė lemtis.
Kai ašaras saulė vėl tyliai nušluostys,
Į dangų beribį pakelkit akis…

Telieka visuomet širdis jauna.
Nebijanti gyvenimo verpetų,
Ir lemta bus pavasarį sutikt
Ne tik rytoj,
Bet ir po šimto metų!

Lai nuoširdūs žodžiai
Tyrą šventės rytą
Sielon pasibeldę
Žadina viltis,
Kad lauktoji laimė
Lyg žydroji paukštė
Tavo gimtą lizdą
Greitai aplankys..

Senolių išmintim su tavimi pasidalysiu,
Kaip laimės paukštę pasigauti pasakysiu
Tikėjimo žvaigždėm jei sielą vainikuosi,
Gyvenimo kely tu nepaklysi,
Nesuklupsi, nesustosi…

Gyvenimo upė nelaukia,
Į ateitį vandenys plaukia:
Nubudo miškai ir palaukės,
Šventos Velykos aplankė!
O, laike srovenk neskubėk
Mums laimę atnešt pažadėk!

Lai šventė tvirtą viltį sėja,
Kad laimė greitai aplankys,
Kad iš nakties ūkų išnirus,
Tau kelrodė žvaigždė nušvis!

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Aušta, jau aušta rytas šviesus…
Ar girdite aidint trimitų garsus?
Jie žinią brangiausią pasauliui paskelbs
Ir žemė gyvenimui vėl prisikels,
Kai visa, kas gyva nubus, išsities.
Lai sielas viltis ir palaima užlies!

Prisikėlimo šventės
Rytui auštant,
Telaimina jus
Gėrio spinduliai,
O džiaugsmas
Tegul skleidžiasi žiedais,
Kuriais pavasarį
Laukai ir pievos plaukia…

Šviesos ir gyvybės triumfą
Velykų varpai kai paskelbs,
Su Viešpačiu mūsų brangiausiu
Širdis kiekviena prisikels.
Lai gaivūs pavasario vėjai
Ją sveikins, įkvėps, pakylės,
O tvirto tikėjimo tiesos
Jai kelią į džiaugsmą nuties…

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, pluknės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Gelsvi ančiukai iš margučių ritas –
Ir pateka auksinis Velykų rytas…
Su Šv. Velykom!

Tai kas kad pievose nei pienių , nei žvangučių…
Tegul žydi jose šimtai margučių!

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai
širdy palieka laimę amžinai.
Su Šv. Velykom!

Ir su margučiais, su Šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

Nusišypsok! Praėjo šaltis…
Su Šv. Velykom!

Sveikiname Jus su Šv. Velykom!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė,
šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Tegul šventų Velykų varpo dužiai
širdy palieka laimę amžinai.
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Linkiu gilaus ir džiaugsmingo
Prisikėlimo paslapties pergyvenimo,
Kad prisikėlęs Kristus
Būtų mūsų Gyvenimo Viešpačiu,
Kurį liudysime savo kasdienybėje.
Aleliuja!

Gamta su Jėzum
Prisikelti žada,
Tad prisikelkime ir mes
Kartu visa širdim
Ir siela, ir protu.
Su Šventom Velykom!

Nuo kalniuko saulė ritas –
Ei, Velykos, labas rytas!
Skambina džiugiai varpai –
Tegul klojas Jums gerai!

Su Atgimimo švente!
Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis
Pradėtume naują gamtos ciklą.
Gražių, prasmingų, viltingų…

Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei…
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

Šiandien gražus Velykų rytas,
Zuikučiai laksto patvory…
Laimingi būkime šiandieną
Palikę negandas toli toli…
Su Šv. Velykom!

Prisikėlimo rytas –
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams –
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja –
Pavasario šventė linksma.

Pavasaris įsibėgėja,
Vėl šventės aplankys namus,
Ir vėl tikėjimo ir meilės,
Linkėjimų gausa užplūs.
Tegul velykiniai margučiai
Papuošia stalą, o kieme
Būrys mažų, gražių vaikučių
Juos nuridena kalvele.
Te kiekvienuos namuos palaima
Lydės kiekvieną kelyje,
Tad pasimelskime už laimę
Prisikėlimo dienoje.

Išeikite į gamtą, kai pirmas griaustinis
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį!
Ir iyžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti!
Su Šv. Velykom!

Sakoma, jog kartu su pavasario saule,
Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas džiaugsmas.
Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis!

Sveikiname sulaukus Kristaus Prisikėlimo šventės!
Linkime Jums būti prisikėlimo žmonėmis,
skelbiančiais amžinąją Meilę ir amžinąjį Gyvenimą.

Kiekvienas pavasaris mums dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą. Tegul bundanti žemė gaudžia Prisikėlimo varpais, nešdama Jums gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Tegul prisiliečia prie Jūsų Velykų didybė,
ir prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia
kiekvieną Jūsų širdžių kampelį.

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti:
Tylos žavesį, Saulės šviesos didybę,
Tamsos paslaptį, Liepsnos stiprybę,
Oro gaivumą, Žemės tylią tvirtybę, Meilę,
Kuri yra visa ko pradžia.

Ramutė Adomaitytė Būk pasveikintas!
Ant liaunų šakų sutūpę,
Pumpurai pavasariu pragydo –
Sveikina gyvenimą –
Tą pilką mūsų būtį…
Čiulba žiedas, širdyje pražydęs: –
Būk pasveikintas,
Prisikėlimo –
Amžino stebuklo –
Ryte!

You may also like...

39 Responses

 1. Vaida sako:

  Mažas pasirinkimas…….

 2. sguj sako:

  nuostabu

 3. Indre sako:

  Pritariu Vaidai

 4. Medike sako:

  Dvasingi ,dar labai nenaudojami

 5. Edvinas sako:

  Gražūs eilėraščiai, bet bandau ir pats kurti

 6. Regina sako:

  Regina ir Steponai,

  Kai žodžiai liejas
  iš pačios širdies,
  o žemė puošiasi
  margais gėlynų raštais,
  Jums linkim:
  lai dosni lemties ranka
  pripildo laimės kraitę
  ligi krašto…

 7. reyytr sako:

  Velykos

 8. greta sako:

  Auštantis Velykų rytas teatneša
  Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
  Didelį krepšį margučių ir gausybę
  Skaisčių pavasario spalvų!

 9. greta sako:

  Vis šilčiau mus pasveikina saulė.
  Žalią ranką jau tiesia beržai..
  O namuos, susispietę būrelin,
  Margučius mes ridensim smagiai.
  Su pavasariu! Su Šv. Velykom!

 10. greta sako:

  Juk Velykos tai ne Kūčios –
  Atsargus būk su margučiais!
  Jei netyčia kur paspausi,
  Tai bus nuostoliai didžiausi!
  Su Šv. Velykom!

 11. greta sako:

  Šiandien gražus Velykų rytas,
  Zuikučiai laksto patvory..
  Laimingi būkime šiandieną
  Palikę negandas toli toli..

  Su Šv. Velykom!

 12. greta sako:

  Striksi zuikis takučiu
  Kiaušinį ridena.
  Aišku – net krizės metu
  Neblogai gyvena.

  Pasitaikė akmenukas – Bumt!
  Sudužo kiaušinukas..
  Linkiu, kad tavo Velykos
  Būtų labiau pavykę!

 13. Austėja sako:

  Žiauriai trumpi ne-sa-mo-nė

 14. Waniusha sako:

  Sveiki sulauke Šv. Velyku
  Sveiki pakile šviesiausia ryta!
  Sveiki išvyde stebukla brangu!
  Džiaukimes,laime visus aplanke…
  Su Šv. Velykom!

 15. *g*i*n*t*a*r*ė sako:

  velyku kiškutis velyku takais
  strikinėjo kaip geras gavo laiška nuo vaikučiu
  mielas velyku kiškuti mūs atnešk kieiušinuka
  tu kiškuti kaip geras
  velyku kiškutis parašė laiška
  mieli vaikučiai aš neturiu visko aš atitaviau
  kitėms vaikams

  su šv. velykom 😉

 16. miglė sako:

  kieušinuka paridenkim per velykas paridenkim
  jaigu tas kieušinukas suduš reikies margučio
  pum pum! kieušinukas sudužo
  dabar reikies margučio.

 17. meilė sako:

  Kas jaučia meilę, o kas ne! Priprask, pasaulyje jau taip yra, kad žmogų nugali aistra, bet jei jo meile amžina, nenugales jos niekas, niekada!

 18. kamilė 8 metų mergaitė sako:

  margas margas keušinukas dažom dažom keušinuka paridenam jį o bo to valgykim

  su šv. velykom :) :)

 19. valentina sako:

  Ir su margučiais, su šv. Velykom,
  Ir su pirmais pavasario žiedais!
  Palaiminto prisikėlimo ryto,
  Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

 20. valentina sako:

  Vis šilčiau mus sveikina saulė,
  Greitai ties žalią ranką beržai,
  Moja parskrendančios gervės,
  Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai…

  Velykų džiaugsmas ir palaima
  Telydi Jus žingsnius visus,
  Tegul varpai pašaukia laimę,
  Te žodžiai atneša džiaugsmus!

  Ir su margučiais, su šv. Velykom,
  Ir su pirmais pavasario žiedais!
  Palaiminto prisikėlimo ryto,
  Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

  Tegul velykiniai margučiai
  Papuošia stalą, o kieme
  Būrys mažų, gražių vaikučių
  Juos nuridena kalvele.
  Te kiekvienuos namuos palaima
  Lydės kiekvieną kelyje,
  Tad pasimelskime už laimę
  Prisikėlimo dienoje.

  Teprisikelia mūsų širdys
  Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei…
  Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
  Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

  su velykom :)

 21. vilija sako:

  Juk Velykos tai ne Kūčios –
  Atsargus būk su margučiais!
  Jei netyčia kur paspausi,
  Tai bus nuostoliai didžiausi! Kai žodžiai liejas
  iš pačios širdies,
  o žemė puošiasi
  margais gėlynų raštais,
  Jums linkim:
  lai dosni lemties ranka
  pripildo laimės kraitę
  ligi krašto…

 22. Jūratė sako:

  Kai kurie sveikinimai labai gražūs

 23. kristina sako:

  Gintare rašik be klaidu ir aiškiau

 24. kristina;);) sako:

  Tapu tapu per laukus,
  Neša zuikis margučius,
  o gražiausią iš visų
  Jis įteiks tau dovanų.
  SU VELYKOM:);)

 25. vilma sako:

  gretos labiausiai patiko! Kitų visiška nesąmonė!

 26. Edita sako:

  Šiandien gražus Velykų rytas,
  Zuikučiai laksto patvory…
  Laimingi būkime šiandieną
  Palikę negandas toli toli…
  Su Šv. Velykom!

 27. Anonimas sako:

  :)

 28. marija sako:

  visai nieko eilėraščiai

 29. kamile sako:

  Sveikinu sulaukus šio nuostabios šventės su šv.velykom

 30. kamile sako:

  kai džiaugsmas pildosi dosniai tai juokas šypsosi linksmai.

 31. kamile sako:

  margas margutis džiaugsmo atneš,prašo bobutės saules šviesios.
  margas margutis nudažytas gražei

 32. kamile sako:

  margas margutis džiaugsmo atneš,prašo bobutės saules šviesios.
  margas margutis nudažytas gražiai.

 33. Virginija sako:

  Už lango saulutė mus kviečia šiltai, į lauka mes bėgsim ridenti margučių, nors vieną margutį palikim lauke ir svęsti Velykas pradėkim visi. Su šventomis Velykomis!!!

 34. Vilte sako:

  Už lango saulutė mus kviečia šiltai, į lauka mes bėgsim ridenti margučių, nors vieną margutį palikim lauke ir svęsti Velykas pradėkim visi.

 35. Viltė sako:

  Labai geri eilėraščiai. Mano vaikeliui labai patiko :)

 36. Meilė ir Evelina sako:

  Labai gražus padarė dideli ispūdį :*

 37. Jolanta sako:

  Jau pavasaris atėjo,
  Visos kiškės sujudėjo
  Pasipustė sijonus
  Ėjo kiaušinių ieškot!
  Su Šv.Velykom!

 1. 2008-02-22

  […] 15-16. Velykos. Kultūrinio Latvijos paveldo diena. Visi bergždžiai bando sugalvoti, kas yra Latvijos […]

 2. 2010-08-10

  […] mintys.lt/sveikinimai/sveikinimai-velyku-proga-velykiniai… […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *