Sveikinimai mamai. Sveikinimai mamos dienos proga

Motinos dienos sveikinimai

Tu moteris, tik moteris silpna…
Gyvenimą po lygiai padalinus
Tik meilei, darbui, pareigai, vaikams…
Kas žino, kas gi matė –
Gal viena verkei
Berželį baltą apkabinus?
Tai paslaptis žvaigždžių
Visiems laikams…

Pravėrėme duris –
Išėjom, išplasnojom…
Mus tolimi pasauliai šaukė –
Ta nenumaldoma pavasario viltis…
Melsvon tolybėn mūsų valtis plaukė,
Bet būk rami, sugrįšim, mama!
Mūs širdyse Jums
Begalinė meilė šlama…

Tavo žvilgsnio spindulio,
Tavo žodžio versmės,
Tavo vardo vienintelio,
Mama, amžiams reikės…

Mes pas tave sugrįžtam,
Mama, Kur kartą teko laimė gimti,
Kur jazminai prie vartų šlama,
Kur mus paguosi, kur apginsi…
Tu dovanok – gal per retai
Mus atneša klajūnas vėjas –
Šviesiausi Tavo mums langai –
Kas naktį lanko mus sapnai,
Kad vėl mielais takais parėjom…

Tu lyg nakties gėlė
Palinkdavai prie lopšio
Švelnumo aureolei sušvytėjus –
Išsisklaidydavo juodi šešėliai
Tik Tavo delnui kaktą palytėjus…

Mama – Tu kelrodė žvaigždė,
Kuri teisingus mums kelius parodo,
Tu – mūsų meilė, sąžinė, garbė –
Tu – obelis pavasarinio sodo…

O buvo saulės,vėjo-buvo visko,
Svajonių laivas blaškės audrose.
Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko,
Ne kartą džiaugsmas degė akyse.
Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo.
O tu likai švelni, likai rami,
Nes tu skausmus ir negandas mokėjai
Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

Žydekite kaip visos gėlės žydi,
Ir būkite jauna jauna
Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau
Gėle laiminga būna visada
Tegul visuomet šypsosi jums saulė
Tegul visuomet neduoda jums liūdėt
Gimtadienio proga dovanoju laimės saują,
Ir viso to ko MAMAI galima linkėt.

Mieloji mama, tu buvai ir liksi
Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.
Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi
Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.
Sugrįžti trokštame kur tu,
Kur senas beržas, kur gimtinė,
Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama
Širdy tavojoj meilė begalinė.

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto…
Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume…
Tu ateini iš ilgesio platybių krašto,
apkloji liūdintį sušildančia skraiste;
Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai,
tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje
jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum –
Aš myliu Tave.

Buvo džiaugsmo akimirkos,
Buvo liūdesio valandos…
Buvo pavasario audros,
Buvo alsus vasaros nuovargis,
Brangus rudens susimąstymais…
Visko buvo šitam ilgam kely…
O dabar prieita toji aukštuma,
Nuo kurios malonu apžvelgti
Savo nueitus darbus, nugalėtus sunkumus.
Išaugo vaikai…
Švelnios anūkų rankutės grąžina dosniai ir nesavanaudiškai dalintą namų šilumą, kurią nuolat saugojai ir globojai kaip didžiausią šventenybę.
Tavo motiniška širdis ir auksinės rankos visą gyvenimą buvo dalinamos artimiesiems.
Gal todėl ir tos raukšlės ir ta sidabrinė gija tik puošia ir taurina Tavo veidą ir dabar kupiną pasiaukojimo ir atsidavimo.
Juk tos motiniškos šilumos jau laukis antroji karta – anūkai.
Nuoširdžiai sveikiname Tave labai gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga. Ir linkim:
būk stipri, būk kantri, nes tavęs laukia dar labai ilgas kelias. Gal ramesnis, patikimesnis, tačiau tokia pat reiklus meilės, ištikimybės, pasiaukojimo, kantrybės saugojant šventąją namų ugnį, dalinant išmintį ir gyvenimo patirtį.

Geroji mama, mes užaugom.
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjausti.
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti
Prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi –
Brangiausia žemėj Tu esi.

Kai apsiniaukia saulės spindulys,
Kada laukai ir pievos ištuštėja,
Matai, kaip grimzta metai vis gilyn
Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo.
Dar kiek jėgos, kūrybinės minties
Ir dienos, metai lekia greitai.
Mes linkim iš visos širdies
Su ugnele širdy toliau gyventi.
Nesakome, kad laimė lietus per kraštus,
Bet linkime – tebus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės – turbūt,
Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia.

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši,
Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą.
Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA,
Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri,
O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri,
Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.

Nuo žemės delno kyla žalias daigas,
Viršum galvos – padangių žydruma.
Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas,
Tave ir saulę šaukdamas „Mama“.
Tu man sakau, tu man kartoji, mama:
Yra keliai, keleliai ir takai,
Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą,
Ateina žmonės – dideli vaikai.

Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom
Ir išskridom paukščiais iš Tavų namų.
Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai,
Kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu.
Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
Tu glaudei kiekvieną prie savo širdies.
Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam
Ir ilgiausių metų norim palinkėt.

Tu vėl liūdna, brangioji Mama,
Širdy Tau vėlei neramu.
Galbūt ir vėl Tau širdį skauda
Dėl savo augančių vaikų.
Neverk suprantame jau, Mama,
Ką reiškia žodis „nedaryk“
Ir kartais, kaip sunku bebūtų,
Tu skausmo ašarą nuryk.
Dėkojam Tau, brangioji Mama,
Už tai, kad Tu buvai griežta,
Kad viską mums seniai atleidai
Ir dar už tai, kad Tu – Mama.

Už viską Tau dėkojam, Mama,
Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis.
Kai tu drauge, mums visad būna gera,
Ir niekad nebaisi jokia lemtis.
Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios
Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų,
Kaip duona liepsnojantis Tavasis delnas
Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

Be Tavęs nebūčiau gimęs,
Jei ne tu – nebūt manęs.
Vien dėl to labai dėkingas,
Tau esu, Mamyt, iš ties.

Leisk, mama, Tau rankas šias išbučiuoti,
Sugrubusias nuo vargo ir darbų,
Leisk, mama, Tau karštai priglust prie skruostų,
Prie laiko pėdsakų giliai grubių.

Tau norėčiau, Mama aš atverti širdį
Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyti
Kai sunku šioj žemėj vienišai klajot
Ir toliausiai būti nuo tavęs mamyt.

Nejaugi tau septyniasdešimt, mama,
Nejaugi tiek jau nuvedė takai ?
Kiek kartu aušros aušo, naktys temo
Nejaugi tavo jau žili plaukai.

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum,
Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos…
Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai,
Tavo namų šilumos neblaško niekados.

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit,
Lai šoks naktis už lango šokį trankų.
Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti,
Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę ranku.

Dėkui tau už nemigo naktis,
Už mokymą pažint gyvenimą,
Už meilės, Džiaugsmo kupinas akis,
Už viską tau dėkoju Mama.

Tau, Mama – mieloji, vienintelė, gražiausioji ir brangiausioji
– dėkoju už viską.
Ačiū, kad esi.

Tegul saulutės spindulėlių
Tau niekad nepristinga.
Te žemėj nepritrūks gėlių,
Kad būtum tu laiminga.

Ar glostai vaiko galvą
Naktį ramia,
Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna.
Man primeni vidurvasario žemę,
Kuri brandi, jauna ir amžina.

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina,
Juk kūdikio džiaugsmas-mamos dovana
Ir nemigo naktys netenka reikšmės,
Kai lupos dukrytes tau „mama“ šnibždės!

Pažvelk, mamyt, pro langą –
Tyliai žvaigždės krenta,
Ir tylumoj – ant gatvių, ant stogų
Vėjelis švelniai glosto Tavo plaukus
Te širdyje Tau būna lengva
Ir skaidru.
Dėkui tau už nemigo naktis,
Už mokymą pažint gyvenimą,
Už meilės, Džiaugsmo kupinas akis,
Už viską tau dėkoju Mama.

Kaip gera tiems, kurie dar turi Mamas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti jų visada šviesos kupinus veidus ir geras rankas. Kaip gera tiems, kurie gali pamatyti savo atspindį jų akyse. Kaip gera tiems, kurie gali džiaugtis Motinų palaiminimu.
Ir iš kur tas sūnų ir dukrų įsitikinimas, kad Mama yra amžina.
Tad pakelkime taures už mūsų mylimas, nuostabias Mamas!

Mes skausmo, nerimo minučių
Suteikėm ne kartą…
Ir gal gėla ta niekad nepraeis…
Brangioji Mama
Mes maldaujame atleisti,
Nes jei ne Tu –
Tai kas gi mums atleis?

You may also like...

63 Responses

 1. Simonutyte sako:

  Šitas eilėraštis gražus tiesą pasakius , bet zinau ir dar labai gražų eilėraštį spie mamą.

 2. aurelija sako:

  Mama, tu mano svajonėse

 3. gretux sako:

  nuostabus!!!!!

 4. milda sako:

  Labai geras puslapis, bet nėra apie mamą rašinėlių? :)

 5. kotryna sako:

  mamyte aštave myliu tau vėjelis šlama tarp margų gėliu

 6. Daiva sako:

  Gražu. Bet viskas taip girdėta per sveikinimų koncertą. Gal kas nors turit ką nors gražaus apie mamą. Būtų smagu paskaityt.

 7. as sako:

  geras puslapis

 8. rokiux sako:

  liukx eilerasciai

 9. ...d... sako:

  😀

 10. aurelija sako:

  Labai gražūs eilėrašciai, bet daugelis girdėtų…..
  Na, jei kas zinote grazesnių, tai parasykit…♥♥♥

 11. valerija sako:

  geras puslapis

 12. vika sako:

  Mes skubame gyvent, savus takus išmynėm
  Mes skubame be jausmo, be ugnies,
  Ar ne per daug širdies ir meilės mums paskyrei
  Savąją laimę skirdama kitiems?
  _______________________

 13. vika sako:

  Lyg pirmam skrydžiui laimink mūsų kelią,
  Tau ir suaugę liksime vaikais
  Kelionėj saugos mus balta skarelė
  Atausta Tavo meilės spinduliais
  Palaimink, mama, mūsų kelio dulkes,
  Kad leistų žvelgt į tikslą prišakį,
  Kad nuoskaudos ir rūpestėlei smulkūs
  Nestotų neperžiangema kliūtimi.
  Palaimink mūs pirkios jaukiausią kampą
  Gimtinės meilę lydinčia ranka
  Tegu šventovės židiniu jis tampa –
  Jame ugnis neblėstų niekada.
  Palaimink ašarą, tyrumo šaltinėlį,
  Kad jis tik džiaugsmo ristūs takeliu
  Leisk prie širdies priglusti valandėlei –
  Į savo meilės tikslą išeinu…

 14. sako:

  fainai;)

 15. Tomas sako:

  Gražus. Bet ilgas. Jei reikėtu išmokti mintinai-nusišaučiau. Bet taip labai gražus.

 16. Editute sako:

  Gražūs eilėraštukai ;))

 17. neringa sako:

  puiku

 18. godyte sako:

  o autorius kas?

 19. Rugilytė sako:

  Tikrai labai gera svetainė. Reikėjo man neilgo tokio,ir tik čia normalų radau. Puikus puslapis,daugiau kad tokių būtų. 😀

 20. tokia kaip jūs sako:

  O, čia tikrai neblogi eilėraštukai.šauniai čia padaryta. :)

 21. Stelka sako:

  Faini eilėraštukai, bet yra labai ilgų ir girdėtų.
  Jei kas žino kokį gražų, trumpą parašykit man.

 22. anzelika sako:

  Tau šiandien gieda angelai
  Ir džiūgaudami laimės meldžia.
  Tau šypsosi visi žiedai
  Ir švelnų aromatą skleidžia.
  Tau groja vėjas už langų,
  O debesys padangėj šoka.
  Tau šiandien dėmesys visų,
  Nes atvedei į žemę žmogų.

  ++++++++++++++++++++++++++

  Kai meilės jausmo apimti
  Sukūrėt žemiškąjį kūną,
  Krito žemyn žvaigždė šviesi,
  Ieškodama tėvų švelnumo.
  Nekalto kūdikio riksme
  Dangaus palaima nuskambėjo.
  Nuo šiol privalot būt drauge,
  Vardan Žmogaus, kurį pradejot.

 23. Paulius sako:

  nu nu 😀

 24. kristina sako:

  gražus pasveikinimai 😉

 25. Monika sako:

  „Tikriausiai šiuo metu pasaulyje gyvena daugybė tūkstančių moterų didvyrių, apie kurias niekados taip ir neišgirsime. Vis dėlto jos yra. Slapta jos sėja sėklą, iš kurios išaugusias gėles mes skiname ir valgome vaisius, nežinodami, kad kasdieną gatvėje pro jas praeiname. Viena iš didvyriškumo atmainų- kasdieniškiausia ir vis dėlto rečiausiai prisimenama- tai eilinės motinos didvyriškumas. Ak! Kai apie tai pagalvoju, ir vėl įsižiebiu viltį dėl vargšės žmonijos, ir šis tamsus pasaulis prašviesėja- pasiligojęs pasaulis vėl man atrodo sveikas: juk jei ko nors jame ir trūksta, tai tik ne motinų.“
  (Charles Kingsley)

 26. Monika sako:

  Tu dar nevaikštai. Bet tu jau atėjai.
  Iš meilės ir manęs- ant mano rankų.
  Tu dar nesiglaudi. Nes tu dar nieko nebijai,
  Aš tik jaučiu kvėpavimą- lyg paukščio tankų.

  Tu dar juokingai mažas. Bet tu tikrai esi,
  Jeigu ant sienos trys šešėliai- artimi, žydri ir taikūs.
  Jeigu sekundės- mažojo šešėlio judesy.
  (Jos jau fiksuojamos. Ir nebeslinks pro šaly laikas.)

  Tu dar neprabilai. O aš juk pirmutinė tavo atrama,
  Kol kambarys dar supasi, kol grindys traška…
  Aš tavo pirmas žodis. Aš- mama.
  Pati pradžia- ir pirmas šuolio taškas.
  (Ramutė Skučaitė)

 27. Monika sako:

  „Motinos meilė sūnui pilna begalinio švelnumo, pranokstančio visus kitus jos širdies jausmus. Jo neatvėsins savanaudiškumas, neatbaidys pavojus, nesusilpnins menkavertiškumas anei užgesins nedėkingumas. Ji paaukos savo patogumus, kad tik sūnui būtų patogiau; ji atsisakys bet kokių malonumų, kad tik džiaugtųsi jis; jo šlovė ir gerovė ją džiugiai svaigins; o jei ištiktų jį nelaimė, jis taptų jai dar brangesnis; jei kristų ant jo vardo nešlovės šešėlis, ji vis tiek jį gintų ir mylėtų; ir net jei jį atstumtų visas pasaulis, ji atstotų jam visą pasaulį“
  (Washington Irving)

 28. Osvaldas sako:

  Man jie patiko 😀

 29. Simona sako:

  Begalinis paukščių takas.
  Milijonai ten žvaigždžių!
  Kad jame nepasiklysčiau..
  Skaisčią žvaigždę Tau nešu!..

 30. liepa sako:

  sveikinimai mamytei rožyte dovanoju mamytei
  pavasaris laukia manęs
  vakarais nubėgu takais kur ten yra dovanos.

 31. Sonata sako:

  Milijonai ten žvaigždžių!
  Kad jame nepasiklysčiau..
  Skaisčią žvaigždę Tau nešu!..

 32. Elija sako:

  Tau mama nešu laimes ir džiaugsma linkiu tau meilės pinigų
  ir gėlių.

 33. nika sako:

  Tau šiandien gieda angelai

  ir šypsenos tau į akis,leidžia angelai tau ilsėtis kapuose

  ir meile dovanoti visiems angelams.

 34. Elija sako:

  meilė amžina kaip amžina

  bet tu jau suaugusi ir gali sakyti meilė

  jog aš tavo bet mama per sena

  aš tava kaip tava jog šidis tava

  aš tava kaip tava myliu tave mama

  aš gera kaip gera ir meilė tava.

 35. Žiedrūnė sako:

  fainas eilėraščtis noriu parašyti jums

  Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom
  Ir išskridom paukščiais iš Tavų namų.
  Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai,
  Kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu.
  Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
  Tu glaudei kiekvieną prie savo širdies.
  Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam
  Ir ilgiausių metų norim palinkėt.

 36. žiedė*** sako:

  Tau šiandien gieda angelai
  Ir džiūgaudami laimės meldžia.
  Tau šypsosi visi žiedai
  Ir švelnų aromatą skleidžia.
  Tau groja vėjas už langų,
  O debesys padangėj šoka.
  Tau šiandien dėmesys visų,
  Nes atvedei į žemę žmogų
  ir tavo meiles amžinos…

 37. Ramunė 9 metų mergaitė sako:

  gražūs eilėraščiai aš noriu parašyti kuris man gražiausias
  Buvo džiaugsmo akimirkos,
  Buvo liūdesio valandos…
  Buvo pavasario audros,
  Buvo alsus vasaros nuovargis,
  Brangus rudens susimąstymais…
  Visko buvo šitam ilgam kely…
  O dabar prieita toji aukštuma,
  Nuo kurios malonu apžvelgti
  Savo nueitus darbus, nugalėtus sunkumus.
  Išaugo vaikai…

 38. AKYTĖ 0 METŲ MERGAITĖ SU TĖVAIS sako:

  Ir brangūs bruožai atminty paliks išbalę
  Nuo prašliaužiančių per vagono langą žiburių…

  Išauš, ir palydovė šūktels tavo stotį.
  Išauš… Už poros valandų… Bet

 39. emilija sako:

  Tulpių glėbyje – Tau mano meilė,
  Ir svajonių dydžio artuma.
  Jeigu mano šypsnis – Tavo laime,
  Tau šypsosiuos kol esu gyva.

 40. monika sako:

  Tiesiog baisūs sveikinimai…

 41. emilija sako:

  Dėkoju MAMYTE Už švelnumą-kad tik dink dieve neįskaudintum jokiu neatsargiu žvilgsniu, kad žodį iš begalės kitų minkščiausią parinktum…

 42. lauriux sako:

  labai idomus bet girdėti………………………..
  gal ką nuja žinot?

 43. nezinomas sako:

  labai ilgas

 44. GUODA sako:

  Mama tu geriausia iš gereusiu, Tu mieliausia iš mieliausiu, Tu gražiausia iš gražiausiu!

 45. Odeta sako:

  Gražūs, bet ilgi.

 46. Monika sako:

  Dėkoju kad buvau glaudžiama minkštame tavo glėbyja ilgiausiomis nemigo naktimis

 47. nesvarbu sako:

  Gražu.

 48. Eimantas Kazlauskas sako:

  Labai gražios eilės apie mamą.

 49. Daiva Sidlauskaite sako:

  Labai labai gražu 😉

 50. Lukas sako:

  Žiauriai gražios eilės.

 51. Ernestas sako:

  Gražios eilės. Čiut nesusigraudinau :-)

 52. Justina Lukšaitė sako:

  už širdies griebentys žodžiai

 53. miau sako:

  Labai gražu…Liuks

 54. Karolina sako:

  Mamyte, brangioji!

 1. 2011-06-27

  […] Padovanoti mamai 50 raudonų rožių ir pasakyti, kad ją myli. 2. Išmokti nors vieną užsienio kalbą. 3. Šiltą […]

 2. 2011-09-24

  […] Padovanoti mamai 50 raudonų rožių ir pasakyti, kad ją myli. DAR NE 2. Išmokti nors vieną užsienio kalbą. […]

 3. 2011-10-23

  […] galėjęs gerai pasakyti. Bet matyt reikėjo, jeigu sėdėjo visą pusdienį po obelim ant suolo. Irmotina buvo atėjusi ir pasakė sūnui: – Tavo gandras, tavo ir laimė. Dabar turėsi būti laimingas! […]

 4. 2012-05-05

  […] O buvo saulės,vėjo-buvo visko, Svajonių laivas blaškės audrose. Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko, Ne kartą džiaugsmas degė akyse. Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo. O tu likai švelni, likai rami, Nes tu skausmus ir negandas mokėjai Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi. Skaityti daugiau: http://mintys.lt/sveikinimai/sveikinimai-mamai#ixzz1txvxHDil […]

 5. 2012-06-30

  […] – Tavo angelo vardas neturi jokios reikšmės, tu kviesite savo angelą žodžiu: Mama.” […]

 6. 2012-06-30

  […] – Tavo angelo vardas neturi jokios reikšmės, tu kviesite savo angelą žodžiu: Mama.” […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *