Kategorija: Eilėraščiai

Saulėgrąža 0

Arthur Rimbaud Girtas laivas

Skersai nuobodžių upių plaukiau pamiršęs vairą, Manus šeimininkus tuntu paėmę į nelaisvę Ištempę ir nurengę indėnai šūkaliojo, Aršiai ir taikliai šaudami. Kam tie jūreiviai,- man jų nereikia, Grūdai flamandų, anglų kolenkoras, Ant seklumos jie vos manevrą baigė, O aš buvau paleistas tolin. Nerūpestingas tarsi...

0

Eilėraščių vertimai

SKRISK! Skrisk, drugeli… Skrisk link savo svajų, Įsiklausyk į savo sielos giesmę, Būk savo liepsnos atšvaitu. Skrisk, drugeli, skrisk, Nelytėdamas saulės, Nepaleisk savo laimės! Vietoje jonvabalio ir laumžirgio, Išgirsk pelėdos ūksėjimą; Taip pamirštama, jog būnama, Taip pamilstama, kas atsiskleidžia. Skrisk, drugeli, Skrisk link paties...

0

Eilėraščiai apie žiemą

Eugenijus Matuzevičius Mano žiemos Mano baltosios žiemos! Jus atneša, nuneša metai ir vėjai… Jūs užpustot laukus Ir žodžius, Išbarstytus rugpiūčio takuos. Jūs apklojat šaltąja tyla Ir šaknis, Ir pasėtąjį grūdą, Ir numirusių lapų kapus. Jūs — kupinos visad laukimo Ir ilgiausių naktų, Ir sunkiausių...

0

Justino Marcinekvičiaus poezija

Pradžia (…) Girdžiu, kaip tėvas priemenėje daužo nuo klumpių sniegą – grįžta, pašėręs gyvulius. Neskubėdamas uždega žiburį, ištraukia iš po balkio kantičkas ir sėdasi užstalėje. Motina bulves lupa. Visa tai be galo panašu į kažkokias apeigas, pilnas gilios prasmės. Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir...

0

Eilėraščiai apie Kalėdas

Bernadas Brazdžionis Artojų malda Kalėdų Kristui Juoda naktis. O žemėj balta, balta … Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės. Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi. Ir klauso jos laukai, kalnai ir kloniai, ir girių gelmės ją...

0

Kūčių eilėraščiai

Jonas Aistis Kūčios O KAIP balta dabar jinai, tėvynė, Po sniego apklotu užmigusi plati, Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis… Kai kur išbėgus stypteli eglutė Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: Sniegų lig žemės nulenktos šakutės. Dangun viena viršūnė šauna vilyčia… Gumšuoja...

1

Adventiniai eilėraščiai

Ona Baliukonė Adventas Nežmoniškai, neangeliškai pilka – Ir kietas gruodas įsčių vaisių žeidžia… Tačiau aukštybėse jau audžia tyrą šilką: Visi, nūnai belapiai ir bežiedžiai. Bus aprengti baltai, pasidabruoti Šerkšnu – kad juodą metą atkalėtų. Kad nepavargtų gimti ir darbuotis – Vardan šiltų švelnių šventų...

0

Antanas Jonynas Mėnesių ratas

Man Jau ruduo atėjo — Subrendimo metas, Kada grūdus išrankiot Reikia Iš pelų… Plynam lauke Sustoju Pasimetęs Ir nežinau, Ko griebtis… Tuščia ir tylu. Man Jau atėjo Spalis — Pavojingas metas. Kai pasirodo: Visko netekai! O žemės būgnas Ima gaust po ratais, Ir prisipildo...

1

Eilėraščiai apie gyvenimą

Juozas Ruzgis Durys Pro šitas duris — Net baisu — Tiek sykių Išėjęs esu. Pro šitas duris Į namus Vedžiausi draugus Ir džiaugsmus. Pro šitas duris Nekaltas Parnešdavau pyktį, Bėdas. O vienąsyk Lemta negrįžt… Koks išeisiu Pro šitas duris? Petras Keidošius * Tik neskubėk...

Saulėgrąža 0

Juozo Nekrošiaus eilėraščiai

* Šuliny, šuliny… Tavo vandenį šventąjį gėriau… Mano duona tavim užmaišyta. Mano kraujas tavim juk atmieštas. Mano veidas tavim juk mazgotas. Mano ašaros — tavo juk sesės. Mano prakaitas — tavo juk brolis… Šuliny, šuliny… Iš tavęs, su tavim ir tavy! * Tarp obuolių,...